Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022

Νομοθεσία ..Το δέντρο στον ιδιωτικό χώρο ακινήτου.

 Το δέντρο στον ιδιωτικό χώρο ακινήτου.Το δέντρο και γενικά η βλάστηση εντός της ιδιοκτησίας του ακινήτου, καθώς και τα φυτεμένα δώματα διέπονται από το ν. 4067 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, όπως ισχύει.
Για τα δέντρα και γενικά για το πράσινο στο οικόπεδο και στο κτίριο ισχύει:

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. ΦΕΚ Α΄ 79/09.04.2012
Άδειες Δόμησης
Η. Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας. Για την κοπή δένδρων, στο περίγραμμα της εκσκαφής δεν απαιτείται οποιαδήποτε άδεια κατά τις διατάξεις του παρόντος, με την εξαίρεση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται από τις ειδικές διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου

Άρθρο 17 Κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις 1. Για την κατασκευή κάθε εργασίας δόμησης και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία μέτρα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου τουλάχιστον κατά τα 2/3 του πρέπει να παραμένει χωρίς επίστρωση και να φυτεύεται όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
7. Επί των ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου και εφόσον καλύπτεται η υποχρέωση για φύτευση, εξαιρουμένων του εδαφίου δ, επιτρέπονται οι παρακάτω κατασκευές: α) Εγκαταστάσεις για τη στήριξη φυτών
β) Στοιχεία εξυπηρέτησης (πάγκοι, τραπέζια), άθλησης και παιχνιδότοπων.
8. Τα προκήπια διαμορφώνονται ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, περιλαμβάνουν πάντοτε δένδρα, φυτά ή και υδάτινες κατασκευές σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού.

ΑΡΘΡΟΝ-23 ΦΥΤΕΥΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ - Ν-1577/85 ΓΟΚ
1.Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου τουλάχιστον κατά τα 2/3 του πρέπει να παραμένει χωρίς επίστρωση για να μπορεί να φυτευτεί
2. Κατά την ανέγερση νέας οικοδομής ή κατ' επέκταση προσθήκης σε οικόπεδο εμβαδού τουλάχιστο 200 m2, πρέπει να φυτεύονται δένδρα ή να διατηρούνται υπάρχοντα, έτσι ώστε να αναλογεί τουλάχιστο ένα δένδρο ανά 200, m2 οικοπέδου. 'Όταν μένει υπόλοιπο εμβαδόν οικοπέδου 100 m2 και άνω προστίθεται ένα ακόμα δένδρο. 3. Όταν υπάρχουν προκήπια, τότε τα δένδρα που πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά την παρ.7 του άρθ.17 του Ν-1577/85 ΓΟΚ πρέπει να είναι τόσα, ώστε να αναλογεί ένα δένδρο ανά 25 m2 προκηπίου. 'Όταν μένει υπόλοιπο εμβαδόν προκηπίου πάνω από 12 m2, προστίθεται ένα ακόμα δένδρο. Τα δένδρα αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του αριθμού των δένδρων που επιβάλλεται από την παρ.2 του παρόντος άρθρου.
4. Κατά τη φύτευση δένδρων ή θάμνων κοντά σε κτίρια ή δομικά έργα και ανάλογα με τις ιδιότητες του ριζικού συστήματος των φυτών, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή βλάβης αυτών των κτιρίων ή δομικών κατασκευών. 5. Σε περίπτωση ύπαρξης δένδρων ή θάμνων σε γειτονικό οικόπεδο κατά την ανέγερση οικοδομής, ο οικοδομών οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του κτιρίου που ανεγείρει από την υγρασία και το ριζικό σύστημα των δένδρων ή θάμνων.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΝ.1577/85 όπως τροποποιήθηκε με Ν.2381/2000
Άρθρο 17 Κατασκευές στους ακάλυπτους χώρους
7. Τα προκήπια διαμορφώνονται ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, περιλαμβάνουν όμως πάντοτε δένδρα και φυτά.


N.4014/2011- Άρθρο 18: Φυτεμένα δώματα
1. Η κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώματα, στις στέγες και στους υπαίθριους χώρους, νέων, νομίμως υφισταμένων κτιρίων και κτιρίων των εδαφίων δ’, ε’ και στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν.4014/2011, επιτρέπεται εφ’ όσον δεν αντίκειται σε ειδικότερους όρους δόμησης που ισχύουν. Το υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών με τη διαστρωμάτωση των εξειδικευμένων υλικών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 40 εκ. πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου. Η βλάστηση που αναπτύσσεται επάνω σε αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 3,00μ. Το είδος της βλάστησης, το υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών, το σύστημα της πολυεπίπεδης διαστρωμάτωσης των εξειδικευμένων υλικών, καθώς και το αρδευτικό σύστημα, περιγράφεται σε τεχνική έκθεση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.  
Δεν επιτρέπεται η κατασκευή φυτεμένων επιφανειών επάνω στις απολήξεις των κλιμακοστασίων και τα φρεάτια των ανελκυστήρων. Η κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώματα, στις στέγες και στους υπαίθριους χώρους των κτιρίων πρέπει να μην προσβάλλει την αισθητική του κτιρίου και να εναρμονίζεται με τις υπόλοιπες κατασκευές που προβλέπονται σε αυτά, βάσει του άρθρου 19 του παρόντος. Ειδικά για τις στέγες, πρέπει η φυτεμένη επιφάνεια να ακολουθεί την κλίση τους, ώστε να μην αλλοιώνεται η μορφή του κτιρίου. Οι φυτεμένες επιφάνειες στα δώματα, τις στέγες και τους υπαίθριους χώρους των κτιρίων δεν αίρουν την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος.
2. Άρθρο: Διαδικασία κατασκευής φυτεμένων επιφανειών
3.1. Νέα κτίρια:
Για την κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώματα, στις στέγες και στους υπαίθριους χώρους κτιρίων που κατασκευάζονται με άδειες δόμησης, ακολουθούνται οι καθοριζόμενες διαδικασίες πληρότητας και ελέγχου του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Α/25-11-11), όπως ισχύει, με την πρόσθετη υποβολή Τεχνικής Έκθεσης Κατασκευής Φυτεμένης Επιφάνειας δώματος ή στέγης ή υπαίθριου χώρου, η οποία περιλαμβάνει όλα όσα αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα 1, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η κατασκευή της φυτεμένης επιφάνειας συσχετίζεται με τις επιμέρους μελέτες του κτιρίου. Η ανωτέρω Τεχνική Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Προδιαγραφές και Κατευθυντήριες Οδηγίες.
4.2. Υφιστάμενα κτίρια:
Για την κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώματα, στις στέγες και στους υπαίθριους χώρους υφιστάμενων κτιρίων, κατά την έννοια του άρθρου 1, δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.
Ο ιδιοκτήτης καταθέτει στην οικεία υπηρεσία δόμησης, έγγραφη γνωστοποίηση εργασιών συνοδευόμενη από φάκελο δικαιολογητικών, που περιλαμβάνει τα παρακάτω: α) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του χώρου για την κατασκευή της φυτεμένης επιφάνειας ή συναίνεση συνιδιοκτητών εφόσον πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου. Ειδικά στην περίπτωση των δωμάτων και των χώρων, στους οποίους υπάρχει με βάση νόμιμο τίτλο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, την υπεύθυνη δήλωση μπορεί να υποβάλει ο δικαιούχος της χρήσης συγκύριος, χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών,
β) υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου εκτελεστή του έργου για την ανάληψη ευθύνης ορθής υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση του στοιχείου
δ, γ) τεχνική έκθεση αντοχής – στατικής επάρκειας, υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό,  
δ) Τεχνική Έκθεση Κατασκευής Φυτεμένης Επιφάνειας, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1 της παρούσας, ε) αντίγραφο οικοδομικής αδείας ή άλλο στοιχείο, που αποδεικνύει τη δυνατότητα υπαγωγής στην παρούσα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 της παρούσας, στ) φωτογραφίες του κτίσματος, του περιβάλλοντος αυτού χώρου και της προς φύτευση επιφάνειας.
5. Για τα κτίρια της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4030/2011, απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ).
Για τα κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια ή νεότερα μνημεία, απαιτείται επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη του φορέα προστασίας τους.
6. Σε κάθε υπηρεσία δόμησης τηρείται ειδικό Μητρώο «Φυτεμένων Επιφανειών», που ενημερώνεται με τις κατά τα άνω υποβαλλόμενες γνωστοποιήσεις.

Άρθρο 23 του Κτιριοδομικού:
4. Κατά τη φύτευση δένδρων ή θάμνων κοντά σε κτίρια ή δομικά έργα και ανάλογα με τις ιδιότητες του ριζικού συστήματος των φυτών, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή βλάβης αυτών των κτιρίων ή δομικών κατασκευών. 5. Σε περίπτωση ύπαρξης δένδρων ή θάμνων σε γειτονικό οικόπεδο κατά την ανέγερση οικοδομής, οικοδομών οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του κτιρίου που ανεγείρει από την υγρασία και το ριζικό σύστημα των δένδρων ή θάμνων.
 
Αστικός Κώδικας
Αστικός Κώδικας - Άρθρο 1008 - Ρίζες ή κλαδιά του γειτονικού ακινήτου
Ο κύριος ακινήτου μπορεί να κόψει και να κρατήσει για τον εαυτό του τις ρίζες δέντρων του γειτονικού ακινήτου που εισχωρούν στο κτήμα του. Το ίδιο ισχύει και για τα κλαδιά των δέντρων του γειτονικού ακινήτου που εκτείνονται πάνω από το κτήμα του, εφόσον τάχθηκε προηγουμένως στο νομέα του γειτονικού ακινήτου εύλογη προθεσμία για να τα κόψει. Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται, αν οι ρίζες ή τα κλαδιά δεν εμποδίζουν τη χρήση του ακινήτου.

Αστικός Κώδικας - Άρθρο 1009 Καρποί που πέφτουν σε γειτονικό ακίνητο
Καρποί που πέφτουν στο γειτονικό ακίνητο από κάποιο δένδρο λογίζονται καρποί του ακινήτου στο οποίο πέφτουν. Η διάταξη δεν ισχύει αν αυτό το ακίνητο είναι κοινόχρηστο.
 
Αστικός Κώδικας - Άρθρο 1023 Δέντρο στο όριο
Το δέντρο που βρίσκεται πάνω στα όρια είναι κοινό και των δύο γειτόνων. Εφόσον δεν χρησιμεύει ως ορόσημο, έχει δικαίωμα καθένας από τους γείτονες να απαιτήσει την αποκοπή του. Αν το δέντρο υπήρχε πριν κτίσει ο γείτονάς σου, το πολύ που μπορεί να ζητήσει είναι να κοπούν ή να κόψει ο ίδιος τα κλαδιά που εμποδίζουν τη χρήση του ακινήτου του.
Όροι, διευκρινήσεις, σκέψεις και προτάσεις
1. Ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου είναι ο χώρος που δεν δομείται και διαμορφώνεται µε την κατάλληλη φύτευση, για να δημιουργείται ευνοϊκό μικροκλίμα, τόσο για το κτίριο όσο και για το οικοδομικό τετράγωνο.
Ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου πρέπει:
• να είναι προσπελάσιμος από τους χώρους κοινής χρήσης του κτιρίου,
• να παραμένει χωρίς επίστρωση τουλάχιστον κατά τα 2/3 ώστε να φυτεύεται.
Υποχρεωτικά ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου στα 2/3 του, πρέπει να παραμένει χωρίς επίστρωση για να μπορεί να φυτευτεί και δεν επιτρέπεται η φύτευση να αντικατασταθεί από γλάστρες με φυτά. Οι πέργκολες, εφόσον είναι ασκεπείς και προορίζονται για στήριξη φυτών μπορούν να κατασκευάζονται στην επιφάνεια του χώρου φύτευσης.
2. Κατά την ανέγερση νέας οικοδομής ή κατ’ επέκταση προσθήκης σε οικόπεδο εμβαδού τουλάχιστο 200 m², πρέπει να φυτεύονται δένδρα ή να διατηρούνται τα υπάρχοντα, έτσι ώστε να αναλογεί τουλάχιστο ένα δένδρο ανά 200, m² οικοπέδου.
Όταν μένει υπόλοιπο εμβαδόν οικοπέδου 100 m² και άνω προστίθεται ένα ακόμα δένδρο. Όταν υπάρχουν προκήπιο, τότε τα δένδρα πρέπει να είναι τόσα, ώστε να αναλογεί ένα δένδρο ανά 25 m² προκηπίου. Όταν μένει υπόλοιπο εμβαδόν προκηπίου πάνω από 12 m², προστίθεται ένα ακόμα δένδρο.
3. Εκτός του υποχρεωτικού χώρου φύτευσης επιτρέπονται:
α) Εγκαταστάσεις για τη στήριξη φυτών.
β) Στοιχεία εξυπηρέτησης (πάγκοι, τραπέζια), άθλησης και παιχνιδότοπων.
Το προκήπιο ή πρασιά είναι υποχρεωτικός αδόμητος χώρος και διαμορφώνεται ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, περιλαμβάνουν πάντοτε δένδρα, φυτά ή και υδάτινες κατασκευές σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού στην επιφάνειά της επιτρέπονται:
α) Κινητά προστεγάσματα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού.
β) Υπαίθριες σκάλες όταν τηρούνται ταυτόχρονα οι προϋποθέσεις ότι εξυπηρετούν όροφο που η στάθμη του δαπέδου του δεν υπέρκειται από την οριστική (φυσική ή τεχνητή) στάθμη του εδάφους περισσότερο από 1,80 μ. και δεν προεξέχουν από την οικοδομική γραμμή περισσότερο από το ένα τέταρτο του πλάτους του προκηπίου.
4. Προκήπιο (ή πρασιά) είναι το τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου, που βρίσκεται μεταξύ της ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής, όπως αυτές ορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Η πρασιά και γενικά ο ακάλυπτος χώρος στις πολυκατοικίες, είναι κοινόχρηστοι χώροι, η χρήση στους κοινόχρηστους χώρους στηρίζεται σε συμφωνία των συνιδιοκτητών, που αποτυπώνεται επακριβώς στον κανονισμό της πολυκατοικίας ή τη συστατική πράξη της οροφοκτησίας, τότε η αποκλειστική χρήση είναι έγκυρη και δεσμευτική ως προς όλους τους συνιδιοκτήτες.
Η μη τήρηση της φύτευση ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου είναι πολεοδομική παράβαση που τακτοποιείται με τον ισχύοντα νόμο 4495/2017, αφού πληρωθεί πρόστιμο 250 ευρώ, συν τα έξοδα του μηχανικού.

5. Υποχρεωτική απόσταση του δέντρου από το όριο δεν αναφέρεται στη νομοθεσία.
Ο Κτιριοδομικός κανονισμός στο άρθρο 23 αναφέρει, ότι κατά τη φύτευση δέντρων λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή βλαβών λόγω ριζικού συστήματος δέντρων και επίσης αποφυγή βλάβης σε όμορα κτίρια, κατασκευές κ.λ.π. Το άρθρο 23, έχει βάση -κατά κύριο λόγο- εξαιτίας των κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία, στα οποία η ύπαρξη δένδρων μπορεί να προξενήσει προβλήματα.
Γενικότερα, δεν μπορείς να αφαιρέσεις ή να χαλάσεις κάτι το οποίο ανήκει σε άλλο κύριο όταν δεν αποδείξεις ζημιά ή βλάβη εξαιτίας της ύπαρξης του πράματος. Η γενικότερη αρχή αναφέρει ότι ο όμορος θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του διπλανού ιδιοκτήτη.
6. Δέντρο στο όριο ΑΚ Άρθρο 1023
Δέντρο στο όριο
Το δέντρο που βρίσκεται πάνω στα όρια είναι κοινό και των δύο γειτόνων. Εφόσον δεν χρησιμεύει ως ορόσημο, έχει δικαίωμα καθένας από τους γείτονες να απαιτήσει την αποκοπή του.
Όταν υπάρχει αντιδικία μεταξύ όμορων ιδιοκτητών για δέντρο ευρισκόμενο στα όρια, η ειδοποίηση του αντίδικου για να συμμορφωθεί ως προς το νόμο, όπως και η προθεσμία η οποία τάσσεται , επιβεβαιώνεται ΜΟΝΟ με την επίδοση εξώδικης πρόσκλησης με βέβαιη ημερομηνία.
Επίσης, ο κύριος του βλαπτομένου ακινήτου έχει και την αρνητική αγωγή με αίτημα να πάψει κάθε παρούσα ή μελλοντική διατάραξη της νομής ακόμη και με ασφαλιστικά μέτρα, δηλαδή μπορεί να ζητήσει από τον γείτονα να κόψει (με δικά του έξοδα) και να πάρει αυτός τις ρίζες ή τα κλαδιά του δέντρου του. Είναι φανερό ότι, τα τελευταία 30 χρόνια, ο νόμος καταστρατηγείται και ελάχιστη φύτευση γίνεται στους ακάλυπτους χώρους κυρίως των πολυκατοικιών, που έχουν μετατραπεί σε χώρους εναπόθεσης άχρηστων πραγμάτων ή στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λ.π.. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στις πρασιές, που είναι υποχρεωτικοί ακάλυπτοι χώροι στο μπροστινό μέρος των οικοδομών, οι οποίοι όμως έχουν τσιμεντοστρωθεί και έχουν μετατραπεί σε χώρους επέκτασης εμπορικών δραστηριοτήτων, π.χ. τραπεζοκαθισμάτων καφέ και εστιατορίων ή σε παρκινγκ αυτοκινήτων. Αν προσθέσουμε σε αυτό το φαινόμενο της παράβασης της νομοθεσίας και την αφαίρεση των δέντρων στις δεντροστοιχίες των δρόμων για την διευκόλυνση της εισόδου των οχημάτων στις θέσεις στάθμευσης έχουμε σημαντική απώλεια πρασίνου.
Π.Δ. 111/2004 Άρθρο 10 παρ. 2. Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων η πρόσβαση σ' αυτόν πρέπει να επιτυγχάνεται με είσοδο - έξοδο πλάτους τουλάχιστον 2,25 μ
Το από 3.8.1987 π.δ/γμα «Καθορισμός ειδικών όρων ως προς τη δόμηση και διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων κλπ» (Δ΄749/87) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 25.4.1989 π.δ/γμα (Δ΄253), τροποποιείται και συμπληρώνεται, όπως στις επόμενες παραγράφους:
1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.2 του από 25.4.1989 π.δ/τος (Δ' 253), αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο περιορισμός αυτός ο οποίος δεν ισχύει για το χώρο εισόδου ή εξόδου, που κατασκευάζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, επιβάλλεται μόνο για το τμήμα πάνω από την επέκταση του υπογείου χώρου στάθμευσης, του οποίου η φύτευση είναι απαραίτητη για να υλοποιηθεί συνολικά στο οικόπεδο η απαίτηση του άρθρου 23 παρ.1 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Δ' 59/1989)».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε κάθε κτίριο που προβλέπεται χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων η πρόσβαση σ' αυτόν πρέπει να επιτυγχάνεται με είσοδο - έξοδο πλάτους τουλάχιστον 2,25 μ. Το άθροισμα των ανοιγμάτων εισόδων - εξόδων των χώρων στάθμευσης σε κάθε πρόσωπο του οικοπέδου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του μήκους του προσώπου, το οποίο πάντως δύναται να φθάνει τα 6μ. εάν το προκύπτον άθροισμα είναι μικρότερο από τον αριθμό αυτόν. Κατ' εξαίρεση και ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), το ανωτέρω άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο, όταν τούτο επιβάλλεται για λόγους κτιριοδομικής διαμόρφωσης του κτιρίου ή κυκλοφοριακούς λόγους».
Σύμφωνα με τον ΓΟΚ (ν. 1577/1985, Α΄210) στην παρ. 1 του άρθρου 3, όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1772/1988, Α΄91, η μαρτ. Α΄104, της οποίας το περιεχόμενο αποδίδεται με το άρθρο 327 παρ. 2 του Κ.Β.Π.Ν., ότι: «Κάθε κτίριο ή εγκατάσταση πρέπει, α)….., β) να εντάσσεται στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον, ώστε στα πλαίσια των στόχων της οικιστικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης. Ο έλεγχος της τήρησης των πιο πάνω προϋποθέσεων ασκείται από την πολεοδομική υπηρεσία με βάση τη μελέτη της άδειας οικοδομής που συνοδεύεται από αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή μηχανικού….».
Συμπεράσματα.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι όλες αυτές οι αυθαίρετες εγκαταστάσεις και η αλλαγή στη χρήση των ακαλύπτων χώρων, έχουν μειώσει τα ποσοστά του ιδιωτικού αστικού πρασίνου και έχουν οδηγήσει στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην αύξηση της θερμοκρασίας του μικροκλίματος των αστικών περιοχών κατά τους θερινούς μήνες.
Στη μελέτη για την έκδοση οικοδομικής άδειας, συμπεριλαμβάνεται και φυτοτεχνική μελέτη με προδιαγραφές σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. Σε όλη την περιγραφή του νόμου αλλά και ΑΚ γίνεται αναφορά για τη φύτευση δέντρων η θάμνων και δεν αναφέρεται π.χ. η επιλογή και βιολογία του δέντρου (τύπος ριζικού συστήματος, μέγεθος δέντρου (ύψος, στηθιαία περίμετρος) σχήμα, διαστάσεις ανοίγματος κόμης, στοιχεία τοποθεσίας φύτευσης έδαφος, εμπόδια κ.λ.π. καθώς και η ανάγκη εγκατάστασης δικτύου άρδευσης.
Έτσι έχουμε το νόμο να παρουσιάζει ελλείψεις, στις προδιαγραφές για τη φυτοτεχνική μελέτη και τη μελέτη άρδευσης, στη χρήση εδαφικού υποστρώματος ανάλογα με τις βιολογικές ανάγκες των φυτών κ.λ.π.. Σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή επιβάλλει μεγαλύτερες επιφάνειες πρασίνου στην πόλη για να γίνει αυτή βιώσιμη, οι Γεωτεχνικοί για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου παγκοσμίως προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη τεχνολογία, για να αξιοποιήσουνε τις επιφάνειες του κτιρίου για την αύξηση του πρασίνου, με τη φύτευση στο δώμα «φυτεμένα δώματα» η στην πρόσοψη με «πράσινους κάθετους τοίχους» χωρίς να υποβαθμίσουν την αισθητική του. Παραδείγματα πολλά από τις πόλεις της Ευρώπης, Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας.
Το ιδιωτικό πράσινο με τα δέντρα και της κάθε μορφής βλάστηση έχει την ίδια δυναμική και τον ίδιο προσανατολισμό με το δημόσιο πράσινο χώρο. Αποτελούν και τα δύο αναπόσπαστα μέρη πρασίνου της κάθε πόλης και οι κάτοικοι περιμένουν να ευεργετηθούν από τα οφέλη τους για να ευημερήσουν. Αν στις δυσμενείς συνθήκες των πόλεων μας προστεθεί και τα μικρά ποσοστά δημόσιου πρασίνου στις πόλεις μας (Αθήνα 2,4%, Πειραιάς 1%) το ιδιωτικό πράσινο ίσως είναι η λύση στην ποιοτική αναβάθμιση των πόλεων μας. Οι πόλεις από το εξωτερικό μας παρέχουν γνώση και εμπειρία και οι φίλοι μας οι Μηχανικοί ας συνεργαστούν με τους Γεωτεχνικούς. Όπως έδωσαν λύση με τους υμιυπαίθριους χώρους στο κτίσμα ας δώσουν και τη καταστρατήγηση της μετατροπής των χώρων φύτευσης σε χώρους στάθμευσης. Στην Φιλαδέλφεια στις ΗΠΑ οι ιδιοκτήτες που δεν φυτεύσουν τον ακάλυπτο σύμφωνα με το νόμο τους επιβάλλεται ετήσιο τέλος. Η συλλογή αυτών των χρημάτων μπορεί να ενισχύσει το πράσινο ταμείο του εκάστοτε Δήμου για έργα για να απαλυνθούν οι αρνητικές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή.

από τον Μανώλη Καπάνταη  Δασολόγο- Περιβαλλοντολόγο                                                    
  τ. Δ/ντης Πρασίνου Δήμου Νίκαιας

Η Εκτίμηση Κινδύνου του Δέντρου και η Ζωή του στο Αστικό Περιβάλλον


 
Μανώλης Καπάνταης,
Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος,
τ. Δ/ντης Πρασίνου

 

Η Εκτίμηση Κινδύνου του Δέντρου και η  Ζωή του στο Αστικό Περιβάλλον

Α. Πράσινες πόλεις

Εικόνα 1. Από το διαδίκτυο

Α.Χρειαζόμαστε πιο πράσινες πόλεις

                                                                                                                  

        Οποιοδήποτε πάρκο, κήπος, κυκλικός κόμβος, νησίδα ή δέντρο πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν κόσμημα, η φροντίδα του είναι υποχρέωση και η αύξηση του πρασίνου είναι μια άμεση πρόκληση. Η διατήρηση και η αύξηση των χώρων πρασίνου είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία μας και αυτό πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τους δημόσιους διαχειριστές, αιρετούς και αρμοδίους υπαλλήλους.                                                                                                   

        Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το 70% του πληθυσμού ζει σε πόλεις και ότι η αύξηση των χώρων πρασίνου είναι μέρος της λύσης για την αειφορα αναοτηξη και επιβίωση του πλανήτη. Για χρόνια, πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει την άμεση σχέση μεταξύ των χώρων πρασίνου στις πόλεις και της υγείας του πληθυσμού.Υπάρχουν ακόμα αυτοί που γυρίζουν την πλάτη στα στοιχεία, γιατί όμως;                           

    Αν συγκεντρώσουμε την εκτενή βιβλιογραφία που υπάρχει τα τελευταία 10 χρόνια σχετικά με την ανάγκη για χώρους πρασίνου και τα οφέλη που προσφέρουν στους κατοίκους των πόλεων, θα χρειαζόμασταν πολλές σελίδες μόνο για να ονομάσουμε τους τίτλους τους. Ερευνητές από όλο τον κόσμο, πανεπιστήμια και ιδρύματα έχουν πραγματοποιήσει εκτενείς αναλύσεις για να υποστηρίξουν αυτό το γεγονός. Ήδη το 1984, πραγματοποιήθηκε μια μελέτη σε ένα νοσοκομείο στην Πενσυλβάνια (ΗΠΑ), όπου ανέλυσαν ότι σε δύο είδη δωματίων: μερικά με θέα σε μια πράσινη περιοχή και τα άλλα εκ  των οποίων τα παράθυρα έβλεπαν σε τοίχο από τούβλα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό, τα δωμάτια και των δύο ομάδων ήταν τα ίδια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς με θέα σε χώρους πρασίνου είχαν λιγότερες ημέρες μετεγχειρητικής παραμονής, έπαιρναν λιγότερα αναλγητικά και έλαβαν λιγότερα αρνητικά σχόλια αξιολόγησης στις νοσηλευτικές αναφορές, σε αντίθεση με τους ασθενείς των οποίων το παράθυρο έβλεπε στον τοίχο. Αυτή ήταν η πρώτη μελέτη που έδειξε ότι η απλή θέα μιας περιοχής με δέντρα θα μπορούσε να μεταφραστεί σε οφέλη για την υγεία. Από τότε έχουν γίνει πολλές περισσότερες μελέτες που εστιάζουν στην ανάγκη για χώρους πρασίνου.

       Πρόσφατα, το περιοδικό The Lancet Planetary Health δημοσίευσε μια μελέτη που αποδεικνύει ότι η έλλειψη πρόσβασης σε χώρους πρασίνου σε χίλιες πόλεις σε 31 ευρωπαϊκές χώρες (οι είκοσι επτά της ΕΕ συν το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, τη Νορβηγία και την Ισλανδία) προκαλεί 43.000 θανάτους. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη μελέτη που υπολογίζει τον ετήσιο αριθμό θανάτων που θα μπορούσαν να αποφευχθούν εάν οι ευρωπαϊκές πόλεις και οι μεγάλες πόλεις πετύχαιναν τη σύσταση του Π.Ο.Υ για έκθεση σε χώρους πρασίνου. Επίσης, μια συνδυασμένη ομάδα ερευνητών από το ETH Ζυρίχης, το Ινστιτούτο Επιστημών Ατμόσφαιρας και Κλίματος και το Πανεπιστήμιο του Newcastle, ανακάλυψε μέσω στατιστικής ανάλυσης ότι οι βροχοπτώσεις στην Ευρώπη θα μπορούσαν να αυξηθούν με τη φύτευση περισσότερων δέντρων. Στην εργασία τους που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Geoscience, η ομάδα περιγράφει τη χρήση δεδομένων από βροχόμετρα από όλη την Ευρώπη για την κατασκευή των μοντέλων τους. Η Jessica Baker από το Πανεπιστήμιο του Leeds δημοσίευσε ένα άρθρο News & Views στο ίδιο τεύχος του περιοδικού περιγράφοντας τη δουλειά που έκανε η ομάδα σε αυτό το νέο έργο.

       Η φύτευση δέντρων στην Ευρώπη θα μπορούσε να προκαλέσει περισσότερες βροχοπτώσεις. Η προσπάθεια να γεμίσει το πεδίο με ηλιακούς συλλέκτες μπορεί να μην είναι η μόνη λύση στο πιεστικό πρόβλημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στη μείωση της αποψίλωσης των δασών, η κοινωνία και οι υπεύθυνοι είναι πιο συνειδητοποιημένοι τώρα από ό,τι πριν από δεκαετίες, δεν υπάρχει γι’ αυτό αμφιβολία, αλλά πρέπει ακόμα να δράσουμε από όλες τις περιοχές, γιατί οι χώροι πρασίνου συνεχίζουν να καταστρέφονται, τα δέντρα να κόβονται και να γίνουν οικοδομικές υπερκατασκευές.                                                                                                     

Τα πλεονεκτήματα του αστικού πρασίνου φαίνεται να είναι ξεκάθαρα μεταξύ των ειδικών, σύμφωνα με όσα επισημαίνει το Journal of Arboriculture (1992), τα οφέλη είναι τα ακόλουθα: 
• Απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα 
• Εξοικονόμηση ενέργειας 
• Κλιματική ρύθμιση 
• Βελτίωση της ποιότητας του αέρα, μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων 
• Αστική Υδρολογία 
• Αισθητική


Για μια πράσινη υποδομή                       

    Ωστόσο, στη χώρα μας και ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα, το πράσινο αντιπροσωπεύει μόλις το 2,4%, ενώ σε άλλες πόλεις η κατάσταση είναι χειρότερη, οι δε χώροι πρασίνου έχουν αντιμετωπίσει μια σειρά από πιέσεις τα τελευταία χρόνια. Ως εκ τούτου, παραμένει μεγάλη πρόκληση η ανάπτυξη μιας πράσινης αστικής υποδομής που συμβάλλει στην οικολογική βιωσιμότητα των πόλεων της Ελλάδας. Το όνειρο είναι δυνατό, από τα παραδείγματα των πράσινων πόλεων που υπάρχουν στον κόσμο. Βάσει των προαναφερθέντων, είναι σημαντικό να αναλυθεί ο τρόπος αύξησης των αστικών και περιαστικών περιοχών πρασίνου στις πόλεις μας και να πραγματοποιηθεί μια ποσοτική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών οφελών που παράγονται από την παρούσα βλάστηση, σε μια διάσταση συμβολής στην ευημερία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων στις πόλεις.                                                                                                                             

Μια Πρωτοβουλία που να επιβεβαιώνει τη δέσμευση για τη διατήρηση του περιβάλλοντος και την πρόκληση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής μας.

    Δεδομένου του προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε πόλεις της χώρας, τα έργα πράσινων υποδομών γίνονται όλο και πιο σημαντικά. Η αποτελεσματικότητα της βλάστησης στην απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα έχει αποδειχθεί από την έρευνα.

 «Δεδομένης αυτής της κατάστασης, η απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα και η μείωση του σωματιδιακού υλικού από τη βλάστηση αποκτούν ζωτική σημασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κακής ποιότητας του αέρα και την προσπάθεια μετριασμού των επιβλαβών συνεπειών του στον πληθυσμό σε πόλεις μεταξύ άλλων», επισημαίνει ο καθηγητής Manuel Rodríguez, Δασολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο της Χιλής.

      Υπό αυτή την έννοια, επισημαίνει ο ειδικός, «η αστική δασοκομία και ο οικοσυστημικός της ρόλος, έχει και θα έχει θεμελιώδη ρόλο στην οικολογία των ανθρώπινων οικοτόπων. Ο βασικός ρόλος που παίζουν τα φυτά στην απορρόφηση του άνθρακα έχει αποδειχθεί επιστημονικά. Κάθε δέντρο που φυτεύεται έχει περιβαλλοντικά οφέλη στο αστικό περιβάλλον».

   Είναι αναγκαίο να επαναφυσικοποιηθούν οι πόλεις και να δημιουργηθούν τα απαραίτητα εργαλεία για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά, παρέχοντας στα έργα οικονομικό και ανθρώπινο δυναμικό. Και πρέπει να βιαζόμαστε γιατί ο χρόνος κυλά.


Εικόνα 2. Από FAO

 Η τοπική αυτοδιοίκηση

Εικόνα 3. Από το διαδίκτυο

    Η κλιματική αλλαγή που βιώνουμε μας αναγκάζει να ξανασκεφτούμε τον τρόπο σύλληψής της σχέση μας με τη φύση και με τα δέντρα. Εάν θέλουμε να έχουμε μια πόλη ανθεκτική, τότε οι πρακτικές μας πρέπει να αλλάξουν και η προσοχή στους ζωντανούς οργανισμούς όπως είναι στο αστικό πράσινο πρέπει να γίνει προτεραιότητα. Σήμερα, μάλλον περισσότερο από ποτέ, που η πόλη  όπως είναι πυκνοδομημένη, δεν μπορεί πλέον να φανταστεί τον εαυτό της χωρίς τα δέντρα της, ουσιαστικά στοιχεία του τοπίου. Αντιμέτωποι με την αύξηση των φαινομένων των αστικών θερμικών νησίδων, τους ολοένα και συχνότερους και μεγάλους καύσωνες, τη συνεχή διάβρωση της βιοποικιλότητας, πρέπει να δείξουμε ανθεκτικότητα, ιδιαίτερα ενόψει της κλιματικής αλλαγής. Τα δέντρα είναι περισσότερο από ποτέ οι πολύτιμοι σύμμαχοί μας για αυτά τα πολλά ζητήματα.

  Ωστόσο, πολύ συχνά θεωρούνται απλά «έπιπλα του δρόμου», παραμελούνται ή καταπιέζονται όταν γίνονται εμπόδιο.  Οι διοικήσεις των Δήμων αλλά και των Περιφερειών στη χώρα μας πρέπει να λάβουν πρωτοβουλίες για το νομικό καθεστώς  που θα διέπει το αστικό πράσινο με το μέρος αυτού που είναι τα δέντρα, σαν ζωντανούς οργανισμούς. Η καθιέρωση προτύπων στο σχεδιασμό, στην εκτέλεση εργασιών για τη φροντίδα και την προστασία τους είναι απαραίτητη.

  Οι αποφάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να λαμβάνονται επικεντρωμένες στα φλέγοντα ζητήματα (στόχους):

1) Από το γεγονός της δυσμενής οικονομικής κατάστασης της Τ.Α., που έχει ως αποτέλεσμα μη συμβατές πλέον περικοπές, με ελάχιστη διαχείριση του αστικού πρασίνου και της δενδροκομικής κληρονομιάς.

2) Από την ανάγκη ελαχιστοποίησης του κινδύνου και τη διασφάλιση της ασφάλειας χρήσης τους.

3) Από την πίεση των πολιτών προς τις διοικήσεις της Τ.Α. που, ισχυρίζονται ότι τα δέντρα διαχειρίζονται όπως «θέλουν αυτοί» και όχι όπως πρέπει

4) Από την πίεση των 'οικολόγων', που πολλές φορές δεν βοηθά στη βελτίωση του περιβάλλοντος, αλλά έτσι τώρα αντιπροσωπεύει ένα επιπλέον πρόβλημα. Οι πρωτοβουλίες τους, που βασίζονται στην έλλειψη γνώσης των ανθρώπων (και επίσης στην επιθυμία να μην ακούν), αντί να συμβάλλουν στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, μερικές φορές αποτελούν εμπόδιο στη λύση τους.

5) Από την ανάγκη προγραμματισμού της επιλογής φυτικού υλικού όχι για «την πόλη όπως είναι», αλλά για την «πόλη όπως θα πρέπει να είναι».

  Το τελευταίο είναι μια έννοια που πρέπει να βασίζεται σε βιώσιμες επιλογές, αλλά δεν γίνεται κατανοητό από εκείνους που φαίνεται να ενδιαφέρονται μόνο για το παρόν όταν, αντ’ αυτού, θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να ενεργήσουμε για το μέλλον.

Πιστεύετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οι αστικοί χώροι έχουν κατάλληλη βλάστηση;                                      

 4. Από το διαδίκτυο

Β. Η Ζωή του Δέντρου στο Αστικό Περιβάλλον

Πώς να προωθήσετε την αποδοχή μεγαλύτερου και ποιοτικότερου  πρασίνου για τις πόλεις;                                                                                                                                         

    Πρέπει να έχουμε ένα εξιδανικευμένο όραμα των πραγμάτων: Το αστικό περιβάλλον είναι ένα πολύ εχθρικό περιβάλλον για τα δέντρα, και το οποίο θα είναι όλο και περισσότερο με την κλιματική αλλαγή.

        Από την άλλη, όταν μιλάς στους ανθρώπους στο δρόμο για τα δέντρα κοντά στα σπίτια τους, σου μιλάνε γενικά για τη σκιά, τις εναποθέσεις των φύλλων στην ταράτσα… 

    Οι «ζημιές» της βλάστησης γίνονται εύκολα αντιληπτές, σε αντίθεση με τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή. Έχουμε την εντύπωση ότι η κοινωνία εξακολουθεί να κάνει πολύ λίγα πράγματα σε αυτά τα θέματα.


5. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ.- ΚΟΥΊΝΤΑ ΜΟΝΤΣΕΡΑΤΕ.- ΜΕΤΡΟΣΙΔΕΡΟΣ EXCELSA. Από την τοποθεσία EL ARBOL COMO SER VIVO José Elías Bonells


Το δέντρο ως ζωντανό ον

Το δέντρο είναι ένα ζωντανό ον. Γεννιέται, ζει και πεθαίνει...                                                                   

    Έχει κύκλο ζωής και πρέπει να προσαρμόζεται σε πολυάριθμους οικολογικούς παράγοντες του περιβάλλοντος στο οποίο ζει, κλιματικούς, ατμοσφαιρικούς και βιολογικούς. Η ζωή στην πόλη δεν είναι το φυσικό του περιβάλλον.

    Γεννιέται σε φυτώριο, μεγαλώνει για τον σχηματισμό του για 5-10-15 χρόνια σε αυτό. Όταν φτάνει στην πόλη, είναι το αντικείμενο φροντίδας που εγγυάται μια καλή ριζοβολία και μια αρμονική ανάπτυξη στο μέρος που έχουμε επιλέξει για αυτό. Σε αντίθεση με τα ζώα, αυτό δεν θα μπορεί να κινηθεί, εκεί στη θέση φύτευσης θα πρέπει να ολοκληρώσει ολόκληρο τον βιολογικό του κύκλο. Ποτίζεται, φροντίζεται και κλαδεύεται για τη διαμόρφωση και προσαρμογή στη νέα του θέση. Κατά τα χρόνια που είναι σε πλήρη ανάπτυξη, το δέντρο δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα.

Εικόνα  6. CINNAMOMUM CAMPHORA.-Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο της Τεργέστης – Εικόνα από τον Andrea Moro – City of Lucca, Municipal Botanical Garden, LU, Τοσκάνη, Ιταλία, –   Από την τοποθεσία EL ARBOL COMO SER VIVO José Elías Bonells

    Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ιδέες, ένα δέντρο σε κανονικές συνθήκες δεν χρειάζεται κλάδεμα. Το κόψιμο των κλαδιών είναι πάντα μια επιθετικότητα. Το ανεπαρκές κλάδεμα επιδεινώνει και αποδυναμώνει τη δομή του δέντρου και το καθιστά πιο ευαίσθητο σε ασθένειες. Στο τέλος του κύκλου του, το δέντρο παράγει πολύ νεκρό ξύλο, που γίνεται εύθραυστο, προσελκύει παράσιτα και μπορεί να είναι επικίνδυνο στοιχείο για τους πολίτες.

    Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη φροντίδα, με υψηλό κόστος, μείωση της κόμης, χειρουργική επέμβαση δέντρων κ.λ.π.

    Η ζωή στην πόλη είναι συνώνυμη με πολυάριθμες δυσκολίες για τον σύντροφό μας, που ως δέντρα του δρόμου υφίσταται ισχυρές επιθέσεις. Η άγνοια και η αδιαφορία για τα δέντρα οδήγησε σταδιακά στην έλλειψη σεβασμού τους.

Εικόνα  7. Χάρτης καταγραφής των δέντρων της πόλης. Από την τοποθεσία EL ARBOL COMO SER VIVO José Elías Bonells

Κατάλογος καταγραφής των δέντρων

      Απαιτείται μια καταγραφή της κληρονομιάς των δέντρων στην κάθε πόλη για την καλύτερη κατανόηση και διαχείρισή της. Αξιολογήστε τον αριθμό των δέντρων και τη θέση τους, την κατάσταση της υγείας τους, την κατάστασή τους και τις ανάγκες τους. Όλες οι πληροφορίες κατά την απογραφή αποτυπώνονται σε χαρτογραφική βάση δεδομένων.                                                                                                                             

Φυτεύσεις στο μέλλον:

 • Χρήση  μεγαλύτερου αριθμού γηγενών δέντρων, όποτε αυτό είναι εφικτό.
 • Επίλογη με βάση την Βιοποικιλότητα.
 • Σωστές φυτεύσεις.
 • Ένα ποιοτικό δέντρο στο σωστό μέρος.
 • Ο χάρτης των δέντρων ειναι απαραίτητο εργαλείο.
 • Προστασία των δεντρων με παράλληλη , ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία των δέντρων στις πόλεις.
 • Μεγαλύτερη παλέτα ειδών δέντρων.
 • Επιλογή νέων ειδών προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου.
 • Καταπολέμηση του εκφυλισμού και της ομοιομορφίας του αστικού τοπίου.
 • Χρήση  Είδων και ποικιλιων αυτών   ανθεκτικών σε παράσιτα και ασθένειες  

                                                                                                                       Εικόνα  8. ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΔΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ.  Από την τοποθεσία EL ARBOL COMO SER VIVO José Elías Bonells

Ζημιές των δέντρων στο αστικό περιβάλλον ανάπτυξης τους                                                                                                                            

    Το γεγονός της σχετικά αργής ανάπτυξής τους κάνει τα δέντρα να φαίνονται αμετάβλητα, εύρωστα και η εξέλιξή τους με την πάροδο του χρόνου, ελάχιστα αντιληπτή. Αλλά κάτω από το φλοιό υπάρχουν οι ζωτικές ροές που κυκλοφορούν   μέσα στο δέντρο. Έτσι οποιαδήποτε αλλοίωση του φλοιού αντιπροσωπεύει μια ανοιχτή πόρτα σε ασθένειες.

    Οι ρίζες μπορεί να ασφυκτιούν ή να ακρωτηριαστούν σε συμπιεσμένα εδάφη που δεν επιτρέπουν τη διείσδυση του αέρα ή του νερού.

    Η απόρριψη επιβλαβών υγρών, η πρόσκρουση των αυτοκινήτων, το άνοιγμα τάφρων (υπόγεια δίκτυα κοινής ωφέλειας), οι οικοδομικές εργασίες κλπ… συμβάλλουν στην αποδυνάμωση και τη μείωση του προσδόκιμου ζωής τους.

      Συχνά τα βλέπουμε να υποβάλλονται σε ριζικό και επαναλαμβανόμενο κλάδεμα, η αιτία πολλών σημερινών αποδυναμώσεων.

    Πολλά από αυτά τα προβλήματα είναι συνέπεια μιας λανθασμένης επιλογής δέντρου τη στιγμή της φύτευσης.

      Το προσδόκιμο ζωής ενός δέντρου στην πόλη είναι 50 έως 100 χρόνια. Γενικά, παρατηρείται αποδυνάμωση αυτής της περιουσίας-κληρονομιάς απο τις προηγουμενες γενιές στην υποδομή των πόλεων- των δέντρων όπως γνωρίζουμε από τα προβλήματα γήρανσης και αποδυνάμωσης. Ένα εξασθενημένο δέντρο είναι εύθραυστο, προσελκύει παράσιτα που θέτουν σε κίνδυνο και τα υγιή δέντρα.

Στο φυσικό περιβάλλον τα δέντρα αναπαράγονται μόνα τους· στην πόλη ο άνθρωπος εξασφαλίζει την ανανέωσή τους.

Εικόνα  9. ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ. Από την τοποθεσία EL ARBOL COMO SER VIVO José Elías Bonells


Μερικές ευεργετικές επιδράσεις

                                                                                                              

        Τα δέντρα είναι απαραίτητα για τη βιολογική και βιοτική ισορροπία των πόλεων μας, για τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές, αστικές, βιοφυσικές και βιολογικές τους λειτουργίες. Συμμετέχουν στον καθαρισμό του αέρα, συμβάλλουν στη μείωση του ρυθμού αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα και στην εξουδετέρωση άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων (όζον, γύρη, αερολύματα...).                                                                                                                                     

      Συμβάλλουν στην ανανέωση του αέρα, στην αύξηση του ρυθμού υγρασίας λόγω της εξατμισοδιαπνοής τους.

        Οι δεντροστοιχίες επιτρέπουν τη μείωση της αντήχησης των θορύβων από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στις προσόψεις των κτιρίων.                          

      Αναχαιτίζοντας τις ακτίνες του ήλιου, μειώνουν την ανάκλαση του φωτός και εξοικονομούν ενέργεια.

        Οι ρίζες συγκρατούν το νερό και περιορίζουν τα φαινόμενα διάβρωσης και κατολισθήσεων.

      Η ζωντανή φύση μέσα στην πόλη μέσα από τα δέντρα σηματοδοτεί τις εποχές του έτους και την προστασία της αστικής πανίδας.                                                           

     Επειδή το δέντρο είναι ένα ζωντανό ον που αναπτύσσεται σε μεγάλο χρονικό διάστημα, το αστικό τοπίο εξελίσσεται συνεχώς στο χώρο και στο χρόνο.

Εικόνα  10. ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΕΛΙΑΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ. Από την τοποθεσία EL ARBOL COMO SER VIVO José Elías Bonells

    

Γ. Πώς να κλαδέψετε

 • Κλάδεμα δεν σημαίνει κόψιμο κλαδιών.
 • Το κλάδεμα είναι ένας διάλογος μεταξύ του κλαδευτή και του δέντρου.
 • Οποιοσδήποτε χειρισμός στη δομή του δέντρου συνεπάγεται μια απάντηση από το δέντρο.  
 • Για να ξέρουμε πώς να κλαδεύουμε πρέπει να γνωρίζουμε εκ των προτέρων πώς θα ανταποκριθεί το δέντρο στις ενέργειές μας.

Σε τι ανταποκρίνεται η δομή ενός δέντρου;

     Παλαιότερα, πίστευαν ότι η δομή ενός δέντρου ήταν αυτό που του αποδόθηκε με το κλάδεμα. Τώρα, γνωρίζουμε ότι τα διαφορετικά είδη δέντρων ξεκινούν από το δικό τους γενετικά καθορισμένο δομικό μοντέλο.

   Επομένως διαφορετικά είδη θα έχουν διαφορετικές απαντήσεις.                                                                                           Αυτό το γνωρίζουν καλά οι επαγγελματίες, τώρα έχουν μια βάση αναφοράς για να τη διατηρήσουν.

      Η γνώση των διαφορετικών συσχετίσεων ανάπτυξης που ταξινομούν τη δομή του σε κάθε στάδιο, μας επιτρέπει να καθοδηγήσουμε τις τεχνικές κλαδέματος.                                                                                                                                      

    Αν ένα από τα κλαδέματα πρόκειται να περιέχει τον όγκο του δέντρου, παρατηρώντας τα διάφορα στάδια της ανάπτυξής του, μπορούμε να βρούμε την απάντηση.             

Εάν καταφέρουμε να φέρουμε το δέντρο στο ώριμο στάδιο του, δεν θα χρειαστεί καμία παρέμβαση για τη διατήρηση του όγκου του.

Εικόνα  11. Από την τοποθεσία EL ARBOL COMO SER VIVO José Elías Bonells


ΚΛΑΔΕΜΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝΤΡΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ                                                                                     

Κλάδεμα σταδιακά 

· 1.     Νεανικό στάδιο. - Κλάδεμα σχηματισμού. Επανεξισορρόπηση κλαδιών   

· 2.     Στάδιο ενηλίκων.   - Κλάδεμα επιλογής. Επιλέξτε δομικούς κλάδους 

· 3.    Ώριμο στάδιο.- Κλάδεμα συντήρησης.  Αφαιρέστε τα εξασθενημένα και ξερά κλαδιά.

· 4.   Γηράσκον στάδιο.- Μειωτικό κλάδεμα. Εξαλείψτε τα ξερά κλαδιά και μειώστε το φορτίο στα αδύναμα.  


Προσοχή στο κλάδεμα  

· Νεκρό ξύλο. - Το νεκρό ξύλο δεν είναι «διαπραγματεύσιμο». Πρέπει να αφαιρεθεί αμέσως.

·  Αδύναμες ενώσεις κλαδιών.- Κατάσταση κινδύνου σπασίματος.

· Σήψη. - Η παρουσία σήψης μπορεί να προκαλέσει σπασίματα. Αξιολογήστε την ασφάλεια.

· Ρωγμές- Ρωγμές στο δέντρο που υποδηλώνουν τη γήρανση του δέντρου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                


Λαϊκές παραδόσεις   

Η λαϊκή κουλτούρα είναι στενά συνδεδεμένη με τη μνήμη των γεωργικών παραδόσεων ή με το αγροτικό περιβάλλον, όπου τα έθιμα εκμετάλλευσης και διαχείρισης των δέντρων καθιστούν θέμα την απόκτηση πόρων για την απόκτηση ξύλου, φρούτων και ενέργειας. 

 Εικόνα  12. ΤΟ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΝΟΣ FICUS ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΔΕΝΤΡΟ.  Από την τοποθεσία EL ARBOL COMO SER VIVO José Elías Bonells

 

Συνέπειες κακοεκτελεσμένου κλαδέματος  

   Οι επιθέσεις που γίνονται στα δέντρα του δρόμου κρύβουν τις καταστροφικές συνέπειες που εκδηλώνονται χρόνια αργότερα.

      Λόγω άγνοιας, το κλάδεμα συχνά επιταχύνει τη γήρανση των δέντρων, καθιστώντας τα πιο ανασφαλή.

         Κατ' αρχήν, τα δέντρα είναι ασφαλή στοιχεία. Αλλά μπορεί να γίνουν λιγότερο ασφαλη από λανθασμένη διαχείριση.

    Το κλάδεμα δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη για το δέντρο, αλλά μάλλον ανταποκρίνεται στη μείωση των καταστάσεων υγιεινής και στον κίνδυνο θραύσης ορισμένων κλαδιών και κατά συνέπεια στην αύξηση της ασφάλειας των πολιτών.

 Εικόνα  13. Από την τοποθεσία EL ARBOL COMO SER VIVO José Elías Bonells κλαδεματος τύπου Κεφαλωτού

Ενοποίηση κριτήριων κλαδέματος σύμφωνα με τη βιολογία του δέντρου

Καθορισμός κοινών βάσεων- Οδηγιών 

    Οι απαραίτητες γνώσεις να είναι διαθέσιμες για να δημιουργήσουν κοινές βάσεις για τις τεχνικές κλαδέματος για τα δέντρα του δρόμου.

   Πρέπει να απαιτήσουμε από τις Διοικήσεις να εξετάσουν (πιστοποιήσουν) τους επαγγελματίες τους (για το αστικό πράσινο και τις δεντροκομικές εργασίες), από τα θεσμικά τους όργανα σε έργα διαχείρισης αστικών δέντρων.

    Απαιτούνται πόροι για την προώθηση ενημερωτικών εκστρατειών που να στοχεύουν στην εκπαίδευση των πολιτών σχετικά με τη γνώση και το σεβασμό των δέντρων του δρόμου, καθώς και τους λόγους για το κλάδεμα και την κοπή τους σε ορισμένες περιπτώσεις.

    Ζούμε σε πόλεις στις οποίες, ο δρόμος και ο δημόσιος χώρος χρησιμοποιούνται ευρέως από τους πολίτες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και απαιτούνται χώροι που να είναι σκιασμένοι το καλοκαίρι και ηλιόλουστοι το χειμώνα.

    Πυκνές πόλεις, στενά πεζοδρόμια όπου συνδυάζονται πολλαπλοί παράγοντες, καταστήματα γρήγορων συναλλαγών, αστικός εξοπλισμός και με σπίτια και μπαλκόνια που βλέπουν στο δρόμο.

        Σε πολλούς δρόμους έχουν φυτευτεί δέντρα όπου δεν υπάρχουν οι ελάχιστες συνθήκες χώρου για την ανάπτυξή τους.

    Ορισμένες αστικές επενδύσεις επέτρεψαν την φύτευση δέντρων στις πόλεις μας, αλλά δεν έχουν ληφθεί αρκετοί πόροι για τη σωστή διαχείριση αυτής της κληρονομιάς.   

 

Εικόνα  14. Από την τοποθεσία EL ARBOL COMO SER VIVO José Elías Bonells


 Επικίνδυνα δέντρα  

Ασφάλεια δέντρων    

   Η αξιολόγηση της ασφάλειας στα αστικά δέντρα πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες. Τα δέντρα δεν ζουν για πάντα. Πρέπει να προβλεφθεί μια κυκλική αντικατάσταση. Η αντικατάσταση των δέντρων στην πόλη είναι υποχρέωση του διαχειριστή των δέντρων και πρέπει να πάψει να είναι ταμπού.  

                                                                                                                                                    Τα δέντρα πρέπει να αφαιρεθούν      

 • Όταν υπάρχει Δομική ανισορροπία.Δέντρα με κλίση λόγω αρνητικών επιπτώσεων και σήψης.      
 • Αιτίες επιλογής  Αφαίρεσης δέντρων.

Αιτίες Αφαίρεσης δέντρων λόγω πιθανής πτώσης ( από την επίδραση του ανέμου) ή άλλων παραγοντων επικινδυνότητας  

 • Απόφαση Κοπής δέντρων.    Απαιτείται  να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση και την εξέταση εναλλακτικών λύσεων.   
 • Ύπαρξη Εναέριας Καλωδίωσης   Κλάδεμα για την Επέκταση της περιοχής ασφαλείας.    

Topping.   

Πρακτική που δεν πρέπει ποτέ να γίνεται σε δέντρα του δρόμου


Λόγοι για να κλαδέψετε τα δέντρα του δρόμου

 1. Η κατάστασή ανάπτυξης του όταν έρχεται σε σύγκρουση με το κτίριο, 
 2. την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, 
 3. τον φωτισμό, τη σήμανση κ.λ.π.
 4. Λόγοι που τα κάνουν να υποφέρουν από τις συχνές επιθέσεις και βανδαλισμούς 
 5. Λόγω του αυξημένου κινδύνου θραύσης των κλαδιών. 
 6. Σε νεαρά δέντρα για το σχηματισμό τους

 Εικόνα  15. Από την τοποθεσία EL ARBOL COMO SER VIVO José Elías Bonells


Η διάγνωση για το δέντρο  πραγματοποιείται  από  Δεντροκόμο!!

Προέλευση συγκρούσεων

 1. Η χαμηλή ή μηδενική συμμετοχή των επαγγελματιών της δενδροκομίας σε αστικά έργα.                 
 2. Η έλλειψη εκστρατειών ενημέρωσης με στόχο την εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τους λόγους του κλαδέματος και την τεχνική βάση του 
 3. Η έλλειψη ομοιογένειας των τεχνικών κριτηρίων που εφαρμόζονται στους διάφορους Δήμους.
 4. Αυτός ο μεγάλος αριθμός νόμων και αποφάσεων -ελλειψης σαφους νομικου πλαισίου   δημιουργεί ένα ιδανικό περιβάλλον για αυθαιρεσίες.

    Εάν οι επαγγελματίες της δενδροκομίας είναι σε θέση να δημιουργήσουν κοινές βάσεις-οδηγίες για όλες τις δράσεις διαχέιρησης και κλαδέματος δέντρων, θα λάβουν τον απαραίτητο σεβασμό και την αναγνώριση για να ξεκινήσουν διάλογο με τους αιτερούς και τους πολίτες


Γ. Εκτίμηση Κινδύνου Δέντρου

 Παραδείγματα Πτώσεων  δέντρων

1.  Στατιστικό Γεγονός: στην Ισπανία τρεις άνθρωποι πεθαίνουν το χρόνο από πτώση κλαδιών ή δέντρων και την ίδια περίοδο επτά από πτώση κεραυνών, 758 από τροχαία φέτος μέχρι τώρα, σχεδόν 800 από εργατικά  ατυχήματα και 3100 από θερμοπληξία...

Αλλά το πρόβλημα είναι τα δέντρα?

Από την τοποθεσία Los Árboles Mágicos


2.  Η αντίδραση του Δήμου Μαδρίτης μετά από τον θάνατο ενός 38χρονου άνδρα λόγω πτώσης κλαδιού

      Μετά τον θάνατο στις 21 Ιουνίου ενός 38χρονου άνδρα λόγω πτώσης κλαδιού, βάρους πολλών εκατοντάδων κιλών από ακακία στο Ελ Ρετίρο, το Δημοτικό Συμβούλιο συγκρότησε επιτροπή εμπειρογνωμόνων με στόχο, μεταξύ άλλων, να εντοπίσουν τα δέντρα του πάρκου που κινδυνεύουν να πέσουν, να εκτιμήσουν την κατάστασή τους και προσδιορίσουν αυτά που απαιτούν παρέμβαση κατά προτεραιότητα.

    Αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης πρωτοκόλλου για τον καθορισμό του ορίου κινδύνου, όπως εξήγησαν τα μέλη της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Μαδρίτης τον περασμένο Ιούλιο.


Εκτίμηση Κινδύνου Δέντρου   

    Η διατήρηση της ασφάλειας γύρω από τα δέντρα απαιτεί τακτική φροντίδα και αξιολόγηση και πιθανώς την απόδοση θεραπειών. Ωστόσο, χάρη στην υπεύθυνη και κατάλληλη επιθεώρηση για το καθεστώς του δέντρου, ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο. Μόνη η παρουσία ενός δέντρου, όποιο κι αν είναι το μέγεθός του, δεν πρέπει να θεωρείται απειλή.                                                                                                             

    Στην Ευρώπη πολλές χώρες έχουν πρωτόκολλα η πρότυπα αξιολόγησης κινδύνων των δέντρων, δυστυχώς θα το επαναλάβω στη χώρα μας δεν υπάρχουν πρότυπα εκτίμησης κινδύνου, εργασιών και προστασίας των δέντρων κ.λ.π. Κατά την άποψη μου η ΚΕΔΕ πρέπει να  πάρει πρωτοβουλία με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ως συμβούλου του κράτους, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τους επαγγελματικούς φορείς που ασχολούνται με το αστικό πράσινο και δέντρα στη σύνταξη προτύπων.

   Σχετικά με το έργο «Δέντρα για την Πράσινη Υποδομή της Ευρώπης» είναι ένα διεθνές έργο που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκοπός και κύριο έργο είναι η βελτίωση της διαχείρισης των δέντρων μέσω της ανάπτυξης και της διάδοσης προτύπων  και καλών πρακτικών για τη διατήρηση των δέντρων εκτός δασών, σε τοπία αγροτικά και αστικοποιημένα. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν αναπτυχθεί στους τομείς: 

 • κλάδεμα και φροντίδα, 
 • διάγνωση και επιθεώρηση δέντρων,
 • βιοασφάλεια, 
 • προστασία δέντρων με διαδικασίες επένδυσης, 
 • δημιουργία και διατήρηση δέντρων στο αγροτικό τοπίο, 
 • δημιουργία και διατήρηση δέντρων κατά μήκος των υδάτινων ρευμάτων και 
 • στις δενδροστοιχίες των δρόμων.                                                                                                                                                                         «Στις ΗΠΑ οι δημόσιες δασικές υπηρεσίες υποστηρίζουν τοπικά προγράμματα για την απογραφή των δημόσιων δέντρων σε ένα ευρύ φάσμα περιοχών – από δέντρα στους δρόμους μέχρι σε μονοπάτια και μέχρι σε δασώδη πάρκα.                                                                                                                                                Η διαχείριση κινδύνου για αυτά τα δημόσια δέντρα είναι «Εργασία 1» για τους διαχειριστές δέντρων πόλεων και το νέο πρότυπο ANSI για την αξιολόγηση κινδύνου δέντρων βοηθά τις πολιτείες και τις τοπικές κυβερνήσεις να καθορίσουν τις κατάλληλες μεθόδους και σχέδια εργασίας για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας». Pete Smith, Συντονιστής Συνεργασίας με το Πρόγραμμα Δασικής Υπηρεσίας του Τέξας – Urban Forestry.  Το πρότυπο A300 Part 9 Tree Risk Assessment Standard έχει προτεραιότητα έναντι οποιωνδήποτε προηγούμενων προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών διαχείρισης φροντίδας δέντρων.                                                                                                         

Εικόνα  16. Από την τοποθεσία Tree Risk Assessment www.savatree.com

    Τα μη υγιή  και τα κατεστραμμένα δέντρα, μπορούν συχνά να αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τους ανθρώπους και τις περιουσίες τους, γι' αυτό η αξιολόγηση κινδύνου των δέντρων είναι τόσο πολύ  σημαντική για τη διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων, των πολιτών και των επισκεπτών της πόλη 

   Παρακάτω αναφέρουμε την πραγματοποίηση της τυπικής επαγγελματικής αξιολόγησης κινδύνου δέντρων. Ακολουθώντας το Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο για τη Διαχείριση δέντρων, θάμνων και άλλων ξυλωδών φυτών – Τυπικές πρακτικές (Αξιολόγηση κινδύνου δέντρων. Αποτυχία δέντρων), γνωστό και ως ANSI A300 Μέρος 9.   


 


Πίνακας 1  – Κίνδυνος δέντρου = Πιθανότητα x Συνέπειες

 


Τα 3 επίπεδα αξιολόγησης κινδύνου

 • Επίπεδο 1:  Περιορισμένη οπτική αξιολόγηση κινδύνου δέντρου
  Χρησιμοποιείται όταν το δέντρο θα προβληθεί από μια καθορισμένη και περιορισμένη προοπτική. Κατά συνέπεια, έχει περιορισμούς ως προς τους κινδύνους που μπορεί να εντοπίσει. Αυτή η άποψη αξιολόγησης μπορεί να περιλαμβάνει μια εναέρια περιήγηση, μια έρευνα μέσω του παρμπρίζ αυτοκινήτου, μια πεζή περιήγηση ή από φωτογραφίες.
 • Επίπεδο 2: Βασική Εκτίμηση Κινδύνου Δέντρου
  Αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει την εξέταση των ριζών, του κορμού και της κόμης του δέντρου για τον εντοπισμό δομικών ελαττωμάτων. Είναι μια οπτική παρατήρηση 360 μοιρών από το έδαφος του δέντρου.
 • Επίπεδο 3: Προηγμένη αξιολόγηση κινδύνου δέντρων
  Αυτό το επίπεδο υπερβαίνει το επίπεδο 2. Μπορεί να περιλαμβάνει δοκιμή ιστού, επιθεώρηση  με drone και διάτρηση αντίστασης.

Οι εκτιμήσεις κινδύνου δέντρων αποτελούν συνήθως μέρος ενός Σχεδίου Διαχείρισης Δέντρων για Δήμους, κατοικίες, επιχειρήσεις ή ακαδημαϊκά ακίνητα στην πανεπιστημιούπολη. Η αξιολόγηση εκτελείται από έναν αριθμό πιστοποιημένων συμβούλων αξιολόγησης κινδύνου ISA Tree Risk Assessment που είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν τυπικές επαγγελματικές αξιολογήσεις κινδύνου δέντρων

Μετριασμός Κινδύνου Δέντρων

Αφού εντοπιστούν πιθανοί στόχοι, οι σύμβουλοι δενδροκόμοι θα παρέχουν μια σειρά επιλογών για τον μετριασμό των κινδύνων ζημιάς. Υπάρχουν ουσιαστικά τέσσερις επιλογές – αφαίρεση του στόχου, διαχείριση  του δέντρου και διαχείριση του στόχου. Η αφαίρεση είναι πάντα η τελευταία λύση εάν δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες επιλογές.

Εικόνα  18. Από την τοποθεσία Tree Risk Assessment www.savatree.com

Εκτίμηση της κόμης των δέντρων με αεροφωτογραφίες

    Η χρησιμοποίηση τηλεανιχνευομένων εικόνων υψηλής ανάλυσης που συγχωνεύονται για να παρέχουμε χάρτες κάλυψης γης υψηλής ανάλυσης. Μπορούμε να τα συνδυάσουμε με άλλα σύνολα δεδομένων για να αξιολογήσουμε τον υπάρχοντα και τον δυνητικό θόλο από την συγκόμωση των δέντρων σε ποικίλες κλίμακες.  Οι αεροφωτογραφίες που διατίθενται προέρχονται από λήψεις υπερ-υψηλής ανάλυσης με κορυφαίας τεχνολογίας συστήματα αεροφωτογραφήσεων.

     Η ορθοφωτογραφία είναι μια αεροφωτογραφία η οποία έχει υποστεί διόρθωση λόγω αναγλύφου (ορθοδιόρθωση) με συνέπεια να αποκτήσει ενιαία κλίμακα και γεωαναφορά (είναι δηλαδή ενταγμένη σε ένα σύστημα συντεταγμένων). Μια ορθοφωτογραφία προέρχεται από συνένωση ορθοδιορθωμένων αεροφωτογραφιών.                

       Ο ορθοφωτοχάρτης αποτελείται από ορθοφωτογραφίες επι των οποίων έχουν προστεθεί και διανυσματικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα υψομετρικές καμπύλες, περιγράμματα δρόμων ή ιδιοκτησιών, τοπωνύμια κ.λ.π. Τόσο οι ορθοφωτογραφίες όσο και οι ορθοφωτοχάρτες διατίθενται με στοιχεία γεωαναφοράς και κατ' επιλογήν με υψομετρικά δεδομένα.


Η Φωτοερμηνεία

                                                                                                                      Είναι η  επιστημονική τέχνη της εξέτασης ενός αντικειμένου πάνω στην αεροφωτογραφία με σκοπό την αναγνώρισή του και την εκτίμηση της σπουδαιότητάς του και αποτελούν τον πλέον απόλυτο τρόπο απεικόνισης της πραγματικότητας.

Εικόνα  18. Από την τοποθεσία Tree Risk Assessment www.savatree.com

Στόχοι κινδύνου δέντρων

Φωτογραφία 1 – Ένα δέντρο αποτυγχάνει. η περιοχής της κρούσης είναι  ακτίνα ίση με το ύψος του δέντρου.

Φωτογραφία 2 –Το κίτρινο βέλος δείχνει μια μεγάλη περιοχή πρόσκρουσης. Το κόκκινο βέλος δείχνει ένα μικρότερο δέντρο με ίσο βαθμό κινδύνου επειδή βρίσκεται κοντά σε διαδρόμους, κατασκευές και χώρο στάθμευσης.

 

ΠΗΓΕΣ

Ciudades verdes: un aporte a la descontaminación Universidad de Chile

NECESITAMOS CIUDADES MÁS VERDES 30 de junio de 2022 Por AMJA

EL ARBOL COMO SER VIVO José Elías Bonells

Tree Risk Assessment www.savatree.com - https://www.savatree.com/consulting/tree-riscesk-assessment-mitigation

Appendix 1 Using the ISA Basic Tree Risk Assessment Form


Αρθρα του Μανώλη Καπάνταη:

Φθινοπωρινές συμβουλές για το μπαλκόνι σας

Πράσινα μπαλκόνια στο γκρίζο της πόλης

Αρωματικά φυτά, από το μπαλκόνι στη κουζίνα