Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015

Νομοθεσία για Κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους
Κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους 

Για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού απαιτείται έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης, μετά από αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Δήμου και σχετική Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου (Επιτροπή ποιότητας ζωής ή δημοτικού συμβουλίου), προσκομίζοντας τα ειδικά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρ. 1 η του αρθ. 2 της 55174/4-10-2013 Απόφασης (ΦΕΚ 2605/Β'/15-10-2013). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος, κατατίθεται οδοιπορικό σκαρίφημα, αντίστοιχο της περίπτωσης ια του παραπάνω άρθρου, που αφορά στα δημόσια ή δημοτικά έργα. (Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας 46794/04.12.2015) 


Αρθρο 23 του Κτιριοδομικού:
4. Κατά τη φύτευση δένδρων ή θάμνων κοντά σε κτίρια ή δομικά έργα και ανάλογα με τις ιδιότητες του ριζικού συστήματος των φυτών, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή βλάβης αυτών των κτιρίων ή δομικών κατασκευών.

5. Σε περίπτωση ύπαρξης δένδρων ή θάμνων σε γειτονικό οικόπεδο κατά την ανέγερση οικοδομής, οικοδομών οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του κτιρίου που ανεγείρει από την υγρασία και το ριζικό σύστημα των δένδρων ή θάμνων.

Αστικός Κώδικας:
Άρθρο 1008
Ρίζες ή κλαδιά του γειτονικού ακινήτου
Ο κύριος ακινήτου μπορεί να κόψει και να κρατήσει για τον εαυτό του τις ρίζες δέντρων του γειτονικού ακινήτου που εισχωρούν στο κτήμα του. Το ίδιο ισχύει και για τα κλαδιά των δέντρων του γειτονικού ακινήτου που εκτείνονται πάνω από το κτήμα του, εφόσον τάχθηκε προηγουμένως στο νομέα του γειτονικού ακινήτου εύλογη προθεσμία για να τα κόψει.
Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται αν οι ρίζες ή τα κλαδιά δεν εμποδίζουν τη χρήση του ακινήτου.
Άρθρο 1009
Καρποί που πέφτουν σε γειτονικό ακίνητο
Καρποί που πέφτουν στο γειτονικό ακίνητο από κάποιο δένδρο λογίζονται καρποί του ακινήτου στο οποίο πέφτουν. Η διάταξη δεν ισχύει αν αυτό το ακίνητο είναι κοινόχρηστο.

Άρθρο 1023
Δέντρο στο όριο
Το δέντρο που βρίσκεται πάνω στα όρια είναι κοινό και των δύο γειτόνων.
Εφόσον δεν χρησιμεύει ως ορόσημο, έχει δικαίωμα καθένας από τους γείτονες να απαιτήσει την αποκοπή του.

Για την κοπή δέντρων εντός ιδιωτικών οικοπέδων απαιτείται άδεια εργασιών μικρής κλίμακας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (άρθρο 4 παρ. 2 ν. 4076/2012), υπό την προϋπόθεση ότι τα δέντρα δεν προστατεύονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Επειδή το τι αντιλαμβάνεται ο καθείς ως "κοπή" και ως "δέντρο προστατευόμενο από την δασική νομοθεσία" ποικίλει, καλό είναι να διευκρινισθεί από την Υπηρεσία Δόμησης, σε ποιες περιπτώσεις εκδίδουν άδεια.

Μανώλης Καπάνταης 
 Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος
  τ. Δ/ντης ΠράσινουΝεο!!

Ν. 4495/2017 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και
άλλες διατάξεις

 
Άρθρο 29 Παρ. 1. ζ)
ζ) κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α ́ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 5.1985 π.δ.. Ειδικά, για την  κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού,

η. Για την κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. κατατίθενται τα εξής: 
1) βεβαίωση του μηχανικού ότι αυτά δεν προστατεύ ονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομο− θεσίας, 
2) τεχνική έκθεση του μηχανικού στην οποία περι γράφεται ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η κοπή. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν σε εγκε κριμένο ρυμοτομικό σχέδιο δηλώνεται ότι εξασφαλίζεται ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός δέντρων όπως αυτός ορίζεται στις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού υπουργική απόφαση 3046/304/1989 (Δ΄59), όπως εκάστοτε ισχύει. 
3) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία, στο οποίο θα σημειώνεται η θέση των δέντρων που θα κοπούν, τα σημεία λήψης των φωτογραφιών και τυχόν μελλοντικές θέσεις φύτευσης δέντρων. 
 
Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας χορηγείται ύστερα από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα και της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας,


ΣΕ ΔΗΜΌΣΙΟ ΧΩΡΟ
Στο Ν. 4495/2018 (ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017) στο άρθρο 29 που αναφέρεται στις
άδειες εργασιών μικρής κλίμακας στην περίπτωση 
ζ) αναφέρει:

                 
 ζ) κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α΄ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 5.1985 π.δ.. 
Ειδικά, για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού,

Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας
χορηγείται ύστερα από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα και της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου και σχετική α
πόφαση του αρμόδιου οργάνου του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας,

Σύμφωνα με αυτό έχουν εκδοθεί ήδη άδειες για κοπές δέντρων σε πεζοδρόμια
κλπ., μόνο με την τεχνική έκθεση γεωπόνου


Συγκεντρωμένη η νομική βάση σήμερα 9/2018

 Α, Β, Γ :

Α) N. 4495/17 (ΦΕΚ 167 Α/3-11-2017): 

Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

*Άρθρο 29 **Διοικητικές πράξεις για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών*

2. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας απαιτείται για τις εξής
εργασίες:
ζ) κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς
και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α΄ 223) και οικισμούς
οριοθετημένους με το από 24. 5.1985 π.δ.. Ειδικά, για την κοπή δένδρων σε
κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας
χορηγείται ύστερα από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση του
αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα και της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου
δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δήμου, με την επιφύλαξη
των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.

Β) ΥΠΕΕ 1/16-11-17 (ΑΔΑ: 9ΡΜ34653Π8-ΨΧ2) : 

Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του ν.4495/2017

*ΑΡΘΡΟ 50 *Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, διευκρινίζεται ότι μέχρι την
έκδοση της Υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει ζητήματα σχετικά με τη
διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών και τη
ρύθμιση γενικώς των ζητημάτων του πληροφοριακού συστήματος και των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αφορούν την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των
μηχανικών και των ενδιαφερομένων, *εξακολουθούν *οι οικοδομικές άδειες *και
η έγκριση των εργασιών μικρής κλίμακας, να εκδίδονται με τις προϋποθέσεις
και τα δικαιολογητικά* που ορίζονται στα άρθρα 36, 37 και 40, αλλά με τη
διαδικασία που εκδίδονταν πριν τη δημοσίευση αυτού (δηλαδή με έγκριση και
άδεια δόμησης των άρθρων 1 έως 8 του ν.4030/2011).

*Ειδικότερα στο ζήτημα της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας*, η κατάργηση
της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του v4067/2012 , ως ορίζεται στο άρθρο άρθρο
51 του v4495/2017, διευκρινίζεται ότι αφορά μόνο στο ουσιαστικό περιεχόμενο
των εργασιών έγκρισης μικρής κλίμακας, το οποίο ρυθμίζεται εκ νέου στο
άρθρο 29 του νόμου *και όχι στη διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση
αυτής.*

*Επομένως, μέχρι τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, η έκδοση
έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας θα γίνεται με τη διαδικασία που
προβλεπόταν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή την Υ.Α 55174/2013*.

Γ) Υ.Α. 55174/13 (ΦΕΚ – 2605 Β/15-10-2013): 

Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.

Μιχάλης Αναστασιάδης*
*Γεωπόνος ΓΠΑ Τμ. Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής*
*MSc Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης*
*εργ. Δ. Σπάρτης*ΝΕΟ 
Νέο ΦΕΚ για τη διαδικασία έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας με αλλαγές ως προς την κοπή δέντρων. 
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461, ΦΕΚ Β' 4520/16.10.2018
ζ) Για την κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε. καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α' 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 5.1985 π.δ., κατατίθενται:
α. Για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού:
1) Αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
2) Αιτιολογημένη Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωπόνου, δασολόγου, ή αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα στην οποία περιγράφονται οι λόγοι για την κοπή δέντρων και ότι αυτά δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας.
3) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ρυμοτομικού ή άλλο διάγραμμα, στο οποίο θα σημειώνεται η θέση των δέντρων που θα κοπούν και τυχόν μελλοντικές θέσεις φύτευσης δέντρων.
4) Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του οικείου δήμου.
β. Για την κοπή δένδρου/ων σε οικόπεδα, κατατίθενται:
1) Τεχνική έκθεση του μηχανικού ή γεωπόνου στην οποία περιγράφεται ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η κοπή και βεβαιώνεται ότι τα δέντρα δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο δηλώνεται ότι εξασφαλίζεται ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός δέντρων όπως αυτός ορίζεται στις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού (υπουργική απόφαση 3046/304/1989 (Δ'59), όπως εκάστοτε ισχύει, για άδειες που εκδόθηκαν μετά την ισχύ του.
2) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, στο οποίο σημειώνεται η θέση των δέντρων που θα κοπούν και τυχόν θέσεις μελλοντικής φύτευσης δέντρων.

Για την κοπή δέντρων σε καθορισμένες δυνάμει ειδικών διατάξεων πυρόπληκτες περιοχές δεν απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, αλλά έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου.
Πρακτικα:
Σύμφωνα με τον νόμο 4495/2017 για την κοπή δέντρων απαιτούταν άδεια εργασιών μικρής κλίμακας και η σχετική αίτηση συνοδευόταν από τεχνική έκθεση μηχανικού. Ειδικά για τα δέντρα σε κοινόχρηστους χώρους η αίτηση συνοδευόταν από τεχνική έκθεση του αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα.
Στο καινούριο ΦΕΚ αναφέρει ότι η τεχνική έκθεση και για τα ιδιωτικά οικόπεδα μπορεί να είναι ή από μηχανικό ή από γεωπόνο. Επίσης πρώτη φορά βλέπω ότι πρέπει να εξασφαλίζεται ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός δέντρων όπως αυτός ορίζεται στις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού..


17 σχόλια:


 1. Συνάδελφοι έχω παρακολουθήσει αρκετά τι ςσυζητήσεις σας σχετικά με τις κοπές των δένδρων. Είμαι αρμόδια για τις κοπές των δένδρων στο Δήμο Χαλκιδέων τα τελευταία 17 χρόνια και έχουν δει πολλά τα μάτια μου (από αιρετούς) και έχουν ακούσει πολλά τα αυτιά μου.
  Νομίζω ότι κάθε ένας πρέπει να ενισχύσει την θέση του δρομολογόντας τακτικές που ο ίδιος μπορεί να υποστηρίξει. Παραδείγματος χάρη εγώ λάμβάνω έγκριση από την επιτροπή ποιότητας ζωής και επικυρώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με εισηγησή μου , πολύ πριν έρθει το έγγραφο του Υπουργείου.Σε περιπτώσεις που ο αιτών διατείνεται ότι υπάρχει κίνδυνος στατικότητας για το κεντρικό και μόνο κτίσμα (όχι για μάντρες ή πεζοδρόμιο) τότε η εισήγηση και τεχνική έκθεση υπογράφεται και από μηχανικό. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η εισήγηση γίνεται από εμένα και φυσικά φέρω όλη την ευθύνη . Η ΥΔΟΜ το μόνο που κάνει ύστερα από το διαβιβαστικό μου είναι να σφραγγίσει την άδεια έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας που υπογράφω ( στη θέση του μηχανικού)
  Σε περιπτώσεις επικίνδυνων ή σάπιων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους βγάζω φωτογραφίες όπου φαίνεται η επικινδυνότητα και άμεσα κόβω τα δένδρα. Φυσικά υπάρχει πάντα το ρίσκο της ευθύνης που υπάρχει σε περιπτώσεις καταγγελιών ( μου έχουν φέρει ακόμα και την αστυνομία) αλλά έχοντας (έτσι θέλω να πιστεύω) γνώση του αντικειμένου μπορώ ανά πάσα στιγμή να το αντιμετωπίσω.
  έχω ισχυροποιήση αρκετά την θέση μου στο τομέα αυτό που για οποιαδήποτε κοπή (ακόμα και σε ιδιωτικούς χωρους ) μου ζητάνε την άποψη μου. π.χ. κλαδέματα σε στρατόπεδα .
  Ελπίζω να σας βοήθησα λιγάκι. Δεν τα έγραψα όλα αυτά υπεροπτικά αλλά για να σας δείξω ότι δεν είναι απαραίτητο να γκρινιάζουμε αλλά από μόνοι μας να υπερασπιστούμε την ιδιότητα του Γεωτεχνικού. Καθένας από την θέση την οποία κατέχει. Ούτως η άλλως τόσα χρόνια κανείς δεν φαίνεται να μας υπερασπίζεται και τις περισσότερες φορες το ΓΕΩΤΕΕ είναι ΑΠΩΝ
  ΤΟΡΑΜΑΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ 9 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΫ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλησπέρα Κατανοώ την άποψη για το απαράδεκτό της νομοθεσίας περί δέντρων ..Το ερώτημα είναι πέρα από την τσατίλα το ερώτημα σε κάθε τι είναι ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ... (ποιος θα κρεμάσει το κουδουνάκι στην ουρά της γάτας)προτείνω :
  - να γραφτεί κείμενο από δικηγόρο που θα πάει στα αρμόδια υπουργεία και θα θέτει το ζήτημα και θα προτείνει και συγκεκριμένες τροποποιήσεις σε νόμους
  - επιτροπή συναδέλφων που θα τον στηρίξουν. Ποιοι???
  - παράλληλα ίσως απαιτηθεί σοβαρότερη δράση με "άρνηση" υπογραφών ανάλογων εγγράφων σε όλους τους δήμους
  - Υποστήριξη του θέματος από τους συναδέλφους στους δήμους έμπρακτα και στην ουσία πχ στις εργασίες κλαδεύσεων θα ζητάμε επιστήμονες ή οποιονδήποτε όπως συνήθως ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Κώστα, ορθώς και πρέπει να γίνει παρέμβαση από νομικό με βάση κυρίως τα επαγγελματικά μας δικαιώματα και αποδείξεις της σχετικότητάς μας με το αντικείμενο.το ΔΕΝ μπορεί να γίνει από ομάδα εργασίας , ΠΡΕΠΕΙ να γίνει από το ΓΕΩΤΕΕ ως τον επίσημο φορέα μας. Ο Νόμος και η εγκύκλιος πρέπει να αποσυρθεί ή απλά να τροποποιηθεί ως προς το κομμάτι που αφορά τα δένδρα με πρόβλεψη για ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ αρμοδιότητα γεωτεχνικού επί των δένδρων στις άδειες εργασιών μικρής κλίμακας και υπογραφή της τεχνικής έκθεσης. (και ίσως να προβλέπεται δυνητικά μια γνωμοδότηση μηχανικού). Αυτός θα πρέπει να μπορεί να υποδείξει και εναλλακτικές προσεγγίσεις στο αίτημα κοπής, δηλ. την κλάδευση τουθ δένδρου.Επιπλέον, δε, ταυτόχρονα πρέπει να προταθεί και η υποχρεωτική άδεια περιβάλλοντος χώρου νέας οικοδομής κατόπιν σχεδίων και τεχνικής έκθεσης Γεωτεχνικού με ειδίκευση Αρχ. Τοπίου, Κηποτέχνη, όπως θέλουμε το λέμε αρκεί να υπάρχουν σχέδια διαμόρφωσης της αυλής τελος πάντων της οικοδομής.
  Κοινώς, είναι απαράδεκτο όποιος θέλει να φυτεύει ό,τι θέλει και μετά όποτε γουστάρει όποιος το γουστάρει να τα ξεριζώνει και να κάνει πάλι τη γειτονιά του κρανίου τόπο!!! Γιατί το όλο θέμα με τις άδειες κοπής σε ιδιωτικούς (και δημόσιους βέβαια) χώρους είναι η περιβαλλοντική αναβάθμιση vs υποβάθμιση σε επίπεδο μονάδας, γειτονιάς, Οικοδομικου΄Τετραγώνου, περιοχής, πόλης. Είναι (οφείλει να είναι) πολιτική πρασίνου αυτού του είδους η νομοθεσία, για τον πολίτη και κατόπιν και εξίσου σημαντικά και για τον κλαδο μας.
  Αν η παρέμβαση αυτή δε γίνει από τους επίσημους φορείς, ΓΕΩΤΕΕ κ Πανεπιστήμια, νομίζω ότι θα αντιμετωπιστεί μόνο ως βίτσιο ομάδας επαγγελματιών. Επιπλέον, η άρνηση υπογραφής παρόμοιων εγγράφων -την οποία εμείς εδώ δοκιμάσαμε- δυστυχώς δεν επηρεάζει πουθενά στις προκείμενες περιπτώσεις , γιατί απλούστατα, δεν απαιτείται. Όποτε είπαμε οτι δεν συμφωνούσαμε με την επιλογή των Μηχανικών για κοπή κάποιων δένδρων, απλά έκαναν μόνοι τους το φάκελο. Ομοίως στις οικ.άδειες αρκεί η διαμόρφωση του ελαχιστου απαιτούμενου % από τον Αρχιτέκτονα.
  Πρέπει να βρούμε άλλο μέτρο πίεσης, αλλά αναρωτιέμαι ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό, δεδομένου ότι βλέπω πως στο αστικό πράσινο έχουμε μόνο συμπληρωματικό ρόλο τελικά... Ως υπηρεσίες πρασίνου, μόνο αν τους φάνε τα χόρτα μπορεί κάτι να έχουμε αποδείξει για την αναγκαιότητά μας. Αλλά και πάλι θα πάρουνε 2 εργάτες καθαριόητας και θα τα καθαρίσουν...
  Καλό βράδυ Αλεξάνδρα ΑνθοπούλουΔήμος Κοζάνης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΚΙ ΟΜΩΣ, Η ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ!
  ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ Σ’ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) ΕΠΙΠΕΔΟ!
  Η Αθήνα αρχικά, έτσι όπως οι πράξεις των ανθρώπων της τη μεταμόρφωσαν, θύμιζε βορειοαφρικανικό ερημικό τοπίο. Τόπο του άλγους και της καταφρόνιας. Στη συνέχεια γίνηκαν προσπάθειες πρασινισμού και μεταμόρφωσής της. Όμως, οι μοιραίες ανατροπές που συνέβησαν -όπως ήδη προαναφέρθηκε-, περιόρισαν το με κόπους διαμορφωθέν πράσινο και ανέκοψαν την προγραμματισμένη δημιουργία του.
  Το αρχικά συμβατό με τις διεθνείς νόρμες ποσοστό πρασίνου των 12 τ.μ./κατ. περίπου, που προπολεμικά είχε η Αθήνα, κατήλθε στα σημερινά ποσοστά της «ανέχειας», των 2,55 τ.μ./κατ. Το ποσοστό αυτό προέκυψε από τις δεσμευμένες από τη δασική υπηρεσία ως αναδασωτέες εκτάσεις εντός της πόλης και τη δημιουργία αλσών επί αυτών (μια μορφή πρασίνου ξεχασμένη σήμερα!), από τα πολλά μικρά πάρκα και τις “ατέλειωτες“ δενδροστοιχίες που δημιουργήθηκαν, καθώς και από τους κήπους των αθηναϊκών (νεοκλασικών) σπιτιών, καθώς και των δημόσιων κτηρίων, από τους οποίους ήταν κατάσπαρτη η πόλη. Κι ενώ οι μεγαλουπόλεις της Δύσης δημιουργούσαν πράσινο, η πρωτεύουσα της Ελλάδας αποπρασινιζόταν σταδιακά μεταπολεμικά, ακολουθώντας ένα τριτοκοσμικό μοντέλο ανάπτυξης. Αναφέρεται, ως συγκριτικό παράδειγμα, ότι κατά τη χρονική περίοδο που η Αθήνα παρουσίαζε το ποσοστό πρασίνου των 12 τ.μ./κατ. (προπολεμικά), το Λονδίνο εμφάνιζε ποσοστό μικρότερο των Αθηνών (περίπου 10 τ.μ./κατ.), το οποίο, όμως, διατήρησε έως σήμερα. Είναι δε χαρακτηριστικό, και τούτο αναφέρεται ως μέτρο σύγκρισης, ότι ενώ κατά τη δεκαετία του ’30, οι πέντε δήμοι της Νέας Υόρκης καλυπτόταν από πράσινο (αστικό και περιαστικό) εμβαδού 60.000 στρεμμάτων (ποσοστό 5 τ.μ./κάτοικο), κατά τη δεκαετία του ’70 το εμβαδόν αυτού του πρασίνου αυξήθηκε στα 162.000 στρέμματα περίπου (βλέπε σχετικά: Burton A. J., «Nature in the city», The living Earth, London 1976, σελ. 29). Ομοίως, το Σακραμέντο της Καλιφόρνιας αύξησε στα μέσα της δεκαετίας του ’90 το πράσινο γύρω από την αστική του περιοχή με τη φύτευση 200.000 δένδρων, και εξαιτίας τούτου άλλαξαν προς το θετικό οι κλιματικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής.
  Σημείωνε τον Οκτώβρη του 1913 ο αμερικανός διπλωμάτης George Higgins Moses: «Σήμερα είναι μια πόλη (η Αθήνα), με φαρδείς και όμορφους δρόμους, γεμάτη μικρά πάρκα και υπέροχα δημόσια κτίρια –τα περισσότερα από τα οποία είναι δωρεές ευπόρων Ελλήνων…» Ομοίως το 1930 ο Γάλλος ελληνιστής Οκτάβ Μερλιέ: «Η Αθήνα έχει μεγάλες δενδροφυτεμένες λεωφόρους, κήπους και άλση, πολλές γραμμές τραμ και λεωφορείων, επιβλητικά δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, τράπεζες, μουσεία, θέατρα, κινηματογράφους, νυχτερινά κέντρα…»
  Η υστέρηση σε πράσινο της πόλης των Αθηνών οφειλόταν (και οφείλεται), αφενός στην απόδοση εδαφών που προοριζόταν για τη δημιουργία πρασίνου σε άλλες χρήσεις, αλλά και στην καταστροφή υπαρχόντων χώρων πρασίνου προς όφελος των χρήσεων αυτών, αφετέρου στη μη πρόβλεψη για τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου κατά τις επεκτάσεις των σχεδίων της. Σήμερα, η κατάσταση δεν έχει αλλάξει και πολύ και τούτο αποδίδεται στην έλλειψη θέλησης που επιδεικνύεται για τη δημιουργία τέτοιων χώρων μέσα στην πόλη ή γύρω από αυτήν, είτε με απαλλοτριώσεις (μέτρο ξεχασμένο, ή «απαγορευτικό» στα σύγχρονα χρόνια), είτε με τη δέσμευση κοινοχρήστων εδαφών γι’ αυτό το σκοπό (το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει, αλλά αποτελεί ζήτημα το πώς εφαρμόζεται). Το ερώτημα, σε σχέση με τα παραπάνω, που μπορεί διατυπωθεί (έστω κι αν φαντάζει ως «παραπολιτικό»), είναι: ο φόρος υπέρ του πρασίνου που πληρώνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες στα καύσιμα, πού διατίθεται; (γιατί, καθώς φαίνεται, για το πράσινο δεν αποδίδεται…)
  (απόσπασμα από το βιβλίο μου “ΑΘΗΝΑ, ΖΕΙΣ;”, εκδόσεις Φιλιππότη, Αθήνα 2006).

  Αντώνιος Καπετάνιος
  Φωτογραφία του Αντώνιος Καπετάνιος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μπράβο στον Αλέξη που τα θυμήθηκε. Αλλά οι αυτουργοί όλων των τερατουργημάτων είμαστε εμείς , ο λαός , που σαν Έλληνες κατηγορούμε , σαν άτομα , μόνον τους άλλους ενώ εμείς αγωνιζόμαστε…………………. για το καλό του συνόλου. Αποτέλεσμα? Να κάνομε αναδασώσεις του τύπου ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ για να επεκτείνομε το πράσινο και να βάλομε και κανένα δεντράκι στη γειτονιά αλλά μα μην μας κόβει και τη θέα από το παράθυρο μας………………

  Γ.Σ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Είναι μήπως λογικό να ζητάμε άδεια από πάσης φύσεως δασικές αρχές για κοπή δένδρων σε κήπους μικρούς ή μεγάλους , δημόσιους ή ιδιωτικούς?

  Γ.Σ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Είναι ντροπή που το συζητάμε.

  Είναι ντροπή του ΓΕΩΤΕΕ και της ΠΕΕΓΕΠ και του ΕΣΔ και της ΠΟΣΓ και της ΠΕΓΔΥ και, και, και,

  που επιτρέπουμε να δίνουν άδεια για κοπή δέντρων οι μηχανικοί.

  Αυτά μόνο στην αγελλάδα γίνονται

  Μιχάλης Αναστασιάδης  Μιχάλης Αναστασιάδης

  Γεωπόνος ΓΠΑ Τμ. Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής

  MSc Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης

  εργ. Δ. Σπάρτης

  Σπάρτη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Στο γενικό μπλέξιμο που έχει προκύψει για τις κοπές δέντρων θα ήθελα να
  προσθέσω άλλο ένα θέμα:

  Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το δασάρχη Πεντέλης, προκειμένου να
  κόψουμε αλλά και να *κλαδέψουμε* σε κοινόχρηστους χώρους (στην ουσία όλους
  τους χώρους αρμοδιότητας των υπηρεσιών πρασίνου εκτός από πεζοδρόμια,
  δρόμους και δημοτικά κτίρια υποθέτω) απαιτείται έγκριση από το δασαρχείο,
  εκτός αν έχει εγκριθεί διαχειριστική μελέτη σύμφωνα με την ΥΑ 133384/6587
  (ΦΕΚ 2828/Β/2015).

  Θα ήταν ωραίο να μαζευτούμε όσοι μπορούμε από δήμους για να
  συζητήσουμε αν μπορούμε να ξεμπλέξουμε το μπέρδεμα και να το χειριζόμαστε
  με ένα κοινό τρόπο και να συντάξουμε και μια επιστολή προς το ΓΕΩΤΕΕ και
  ίσως και άλλους φορείς ώστε να κινηθεί και να ξεμπερδευτεί το θέμα σε
  ανώτερο επίπεδο;

  Τέλος δύο ερωτήσεις:

  - μήπως υπάρχει κάπου σε ΦΕΚ ποιά φυτά ακριβώς συμπεριλαμβάνονται
  στη δασική βλάστηση;

  - για την Άδεια Μικρής Κλίμακας (π.χ. για τις κοπές σε πεζοδρόμιο)
  δεν απαιτείται υπογραφή μηχανικού;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 9. Καλημέρα συνάδελφοι, θα ήθελα να απαντήσω στην συνάδελφο Νατάσσα Νικολάου.Δεν νομίζω ότι είναι κακό να ζητούμε επιπλέον και τη γνώμη-άποψη των Δασολόγων του Δασαρχείου . Εξάλλου εγώ τουλάχιστον το χρησιμοποιώ πολλές φορές σαν δικαιολογία για τους αιρετούς που πιέζουν για κοπές ή κλαδέματα που δεν είναι απαραίτητα να γίνουν. Εξάλλου είναι καλό να συνεργαζόμαστε με του υπόλοιπους Γεωτεχνικούς. Εμείς εδώ πάντα συνεργαζόμαστε άψογα και παίρνουμε μαζί αποφάσεις για την διαχείριση αλσυλλίων.

  Τοραμάν ΔέσποιναΓεωπόνος Δήμου Χαλκιδέων

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 10. Πέραν του τι πραγματικά μπορεί να κάνει ο καθένας σε συνεργασία με τις
  άλλες υπηρεσίες (που μπορεί να μη θέλουν να βοηθήσουν), βλέπω ότι κάποιοι
  από εμάς τους Δημοσίους Υπαλλήλους δεν έχουμε ξεκάθαρα τα "κουτάκια" των
  διαφόρων έξωθεν ρυθμίσεων.

  Για παράδειγμα, επειδή μας ήρθε μία Εγκύκλιος, τρέχουμε σαν τα κουνέλια λες
  και αυτή είναι νόμος (ενώ είναι συνήθως μία έκφραση θέσης κάποιου, που δεν
  έχει δικαίωμα εντολής και δεν νομιμοποιείται να ρυθμίζει). Οι εγκύκλιοι
  έχουν το χαρακτήρα "ξεκαθαρίσματος διαδικασιών" μόνο όταν είναι καθ' όλα
  σύννομες. Είχαν παλιά το χαρακτήρα "διαταγής" όταν το κράτος ήταν κεντρικό
  και συγκεντρωτικό (αλλά τώρα πως μπορεί να διατάξει π.χ. το ΥΠΕΚΑ έναν ΟΤΑ
  να κάνει κάτι, ιδιαίτερα όταν αυτό που διατάζει δεν συμφωνεί με τη
  νομοθεσία;)

  Με την ευκαιρία παραθέτω κομμάτι ενός κειμένου που είχα φτιάξει σε σχέση με
  άλλο μπέρδεμα (έλεγχος αστυνόμευσης ρεμάτων & παρανόμων αμμοληψιών), το
  οποίο κείμενο ισχύει καθολικά:


  "Η γενική αναφορά σε Νόμο ή κανονιστική πράξη που εκδίδεται κατ’ επιταγή
  Νόμου (ΠΔ ή ΚΥΑ ή ΥΑ) σε «κάτι», δεν σημαίνει ότι καταργείται ή δεν
  λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του υπολοίπου νομικού πλαισίου και κανονιστικών
  διατάξεων.

  Αντίθετα, όταν «κάτι» διέπεται από ειδικό νόμο και από αντίστοιχες κατ’
  εξουσιοδότησή του εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις, τότε οι ειδικές προς
  τούτο ρυθμίσεις κατισχύουν των όποιων άλλων αναφορών.

  Σε βαθμό μάλιστα που εάν από τις ειδικές ρυθμίσεις προκύπτουν σαφείς και
  επιτακτικές υποχρεώσεις κάποιας υπηρεσίας, τότε περιορίζεται ακόμα και η
  δυνατότητα άσκησης «διακριτικής ευχέρειας» από άλλες υπηρεσίες (βλ. ΥΔΜΗΔ,
  2012, Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς, κεφ. Γ.2).  Δυστυχώς, αυτή τη σαφή ρύθμιση του «νομικού μας πολιτισμού» συχνά
  περιπλέκουν διάφορες Εγκύκλιοι.

  Συχνά με τις Εγκυκλίους «καθορίζεται» και επιπλέον περιεχόμενο των Άρθρων
  διαφόρων Νόμων, ενδεχομένως σε μία καλόπιστη προσπάθεια επιλύσεως θεμάτων
  δυσλειτουργίας της διοίκησης.  Όμως ισχύει ότι «*Οι εγκύκλιες οδηγίες δεν αποτελούν κανόνες δικαίου. Σε
  καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το νόμο ή να τον καταργήσουν
  … η μελέτη τους είναι χρήσιμη, πάντοτε όμως σε συνδυασμό με τη μελέτη του
  νομοθετικού πλαισίου*» (βλ. ΥΔΜΗΔ, 2012, Οδηγός Ορθής Διοικητικής
  Συμπεριφοράς, κεφ. Β.2.1)."

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 11. Μιχάλη είναι πολύ σημαντική η παρατήρηση σου και χρειάζεται να τονιστεί
  πολλές φορές.
  Το θέμα των εγκυκλίων αποτελεί ένα ζήτημα που αγνοούν πολλοί δημόσιοι
  υπάλληλοι ή χειρότερα ακόμα εσκεμμένα αγνοούν, προκειμένου να υποκύπτουν
  εθελοδουλικά ενάντια πολλές φορές στις αρχές της επιστήμης που ορισμένοι
  από εμάς αγαπάμε. Επί του παρόντος δεν θα συμπληρώσω κάτι άλλο, απλά θα
  υπενθυμίσω και την περίπτωση όπου το δεδικασμένο μπορεί να λειτουργήσει ως
  νόμος (όπως για παράδειγμα η ιστορία του πάρκου Αγρινίου όπου μία
  ολοκληρωτικού τύπου γραφειοκρατεία έχασε κατά κράτος από ενεργούς πολίτες
  με επιστημονική τεκμηρίωση).
  Πολύ χρήσιμος ο οδηγός που επισυνάπτεις.

  Δημήτρης Γερονίκος
  Γεωπόνος Γ.Π.Α. (Τμ. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής)
  M.Sc. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γ.Π.Α.
  Διεθνές μάστερ άρδευσης & αποστράγγισης (υπότροφος ισπανικού υπ. γεωργίας,
  τροφίμων & περιβάλλοντος)
  http://enterioni.blogspot.gr/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Κοπή δέντρου σε κοινόχρηστο χώρο οικοδομής-Νόμος?

  Καλημέρα. Στο πάρκιν της οικοδομής που έχω διαμέρισμα και μένω, κάποιος έχει φυτέψει δέντρο, το οποίο πλέον έχει μεγαλώσει πολύ, στο κοινόχρηστο χώρο της οικοδομής (σε μεγάλο υπαίθριο πάρκιν με επίστρωση άσφαλτου). Το δέντρο το έχει φυτέψει ιδιοκτήτης διαμερίσματος της οικοδομής μας. Ο ιδιοκτήτης της θέσης πάρκιν που βρίσκεται δίπλα στη ρίζα του δέντρου, λέει οτι οι ρίζες δημιουργούν πρόβλημα στην άσφαλτο του πάρκιν, και εδώ και χρόνια επιμένει να κοπεί το δέντρο. Σε αυτο είναι σύμφωνοι και οι κάποιοι απο τους ιδιοκτήτες που διαμένουν στην οικοδομή. Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες δεν έχουν ρωτηθεί σχετικά, δεν διαμένουν στην οικοδομή (νοικιάζουν τα διαμερίσματά τους). Εγώ δεν θέλω να κοπεί το δέντρο. Ο ιδιοκτήτης που το φύτεψε μετά απο πολύ πίεση έχει δεχθεί να το κόψει με δικά του έξοδα. Υπάρχει νόμος που να μπορώ να τον χρησιμοποιήσω ώστε να εμποδίσω την κοπή του δέντρου?
  Βρήκα τον <>
  Αρθρο 40 παρ. 2: <<2. Για την κοπή δένδρων, μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων, απαιτείται έκδοση άδειας από την οικεία πολεοδομική αρχή. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις του προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρ. 458 του Ποινικού Κώδικα.>>
  Θα πρέπει να πάρουν κάποια άδεια απο την πολεοδομία? Και αν ναι υπάρχει περίπτωση να έχουν αρνητική απάντηση απο την πολεοδομία στο αίτημά τους για κοπή? Ευχαριστώ πολύ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. θέλει πράγματι άδεια και απαιτεί αιτιολογική έκθεση για να εγκριθεί συνήθως από γεωπόνο ..Εξαρτάται από το είδος ου Δέντρου Δηλαδή αν είναι δασικό -πεύκο βελανιδιά , κυπαρίσσι κτλ- ή καλλωπιστικό , επικινδυνότητα ρίζες κλίση κτλ φωτογραφικό υλικό Αν είναι καλλωπιστικό είναι απλά τα πράγματα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Αν δεν υπάρχει αδεια και γινει καταγγελια είναι αυτοφορή διαδικασία

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 15. - στους δημόσιους χώρους γίνεται με Νόμο υποχρεωτική η έκθεση από ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ
  αλλά
  - στους ιδιωτικούς χώρους όπου υπάρχουν λεφτά για τη σύνταξη της μελέτης,
  παραμένει υποχρεωτική η Μελέτη από Μηχανικό...

  γιούχου
  μπανανία μηχανικών

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Θελω να είμαι ανώνυμος αλλά μεπροβληματιζει το εξής:
  Στην πολυκατοικία είματε 4 ιδιοκτήτες. Ο ένας δεν επιθυμεί τα 2 δένδρα που βρίσκονται στο πεζοδρόνιο. Πήρε από μόνος του τον Δήμο ο οποίος τα κλάδεψε και κατα ομολογία τα πετσόκοψε....με δικαιολογία κλείνουν την ποκυκατοικία και φοβάται τους κλέφτες...Οι υπόλοιποι θεωρούμε ότι το κάνει γιατί θέλει να φαίνεται η πόρτα γραφείου που λειτουργεί στο ισόγιο. Ερώτημα υπάρχει η δυνατοτητα να κάνουμε κάτι να μην επαναηφθεί του χρόνου κλάδεμα από τον Δ¨ημο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. μπορείται να ενημερωσετε για τις προθεσεις σας την υπηρεσία πρασινου του Δημου. Αυτο θελουν για να μην κανουν αυτο που τους πιέζουν οι αιρετοι...(κλαδεψετο πολυ γιατι ειναι ψηφοφορος...η μπορεί να γινει )

  ΑπάντησηΔιαγραφή