Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019

Άδεια τομής και ζημιές που προκαλούνται στα δέντρα πεζοδρομίων

Άδεια τομής


Μ. Καπάνταης 
Δασολόγος- Περιβαλλοντολόγος                                                     
τ. Δ/ντης ΠρασίνουΕικόνα 14. Καταστροφή ριζικού συστήματος των δέντρων από την εκτέλεση εργασιών επί πεζοδρομίων

           Η εκτέλεση των έργων επί πεζοδρομίων δεν λαμβάνει υπόψη τα δέντρα.  
          Οι εκσκαφές καταστρέφουν το ριζικό σύστημα και τα δέντρα κινδυνεύουν με καταστροφή όπως αναφέραμε παραπάνω. Ο Νομοθέτης είναι σαφής, η άγνοια όμως τα σκοτώνει. Δεν αναφέρεται στον κανονισμό η λήψη μέτρων για την προστασία των δέντρων και γενικά της βλάστησης.

Εκτέλεση εργασιών επί οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χωρών για την κατασκευή - επισκευή - ανακατασκευή δικτυών και λοιπών εργασιών
ΑΡΘΡΟ 79  Ν.3463/2006
Κανονιστικές Αποφάσεις
   1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:
   α) Θέτουν κανόνες:
   α1. Για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, των θαλασσών από πηγές ξηράς και των υπόγειων και επίγειων υδάτινων αποθεμάτων από τη ρύπανση.
   α3. Για την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους της εδαφικής τους περιφέρειας και γενικότερα για τη διασφάλιση και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τη διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών, ιστορικών και τουριστικών περιοχών.
Έγκριση του Κανονισμού για την εκτέλεση των εργασιών επί οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων για την κατασκευή – επισκευή-ανακατασκευή δικτύων και λοιπών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 και το άρθρο 73 του Ν.3852/2010.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                 
 Άρθρο 1°: Αντικείμενο κανονισμού.
Ο κανονισμός αυτός αφορά στον τρόπο εκτέλεσης των κάθε είδους εργασιών (εκσκαφών τομών, αποκαταστάσεων κ.λ.π.), επί οδοστρωμάτων, ερεισμάτων, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, και κοινοχρήστων χώρων για την εγκατάσταση ή επισκευή ή ανακατασκευή υπογείων και υπέργειων δικτύων μετά των υπόγειων και επίγειων εγκαταστάσεων (προσαρτημάτων), και λοιπών εργασιών που εκτελούνται από τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, Οργανισμούς, παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
Άρθρο 2°: Διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των εργασιών.
Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι κατωτέρω νόμοι, διατάγματα και αποφάσεις όπως τροποποιούνται, συμπληρώνονται και ισχύουν:
1. Νόμος 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» άρθρα 75 και 79 .

Εικόνα 15. Καταστροφή ριζικού συστήματος των δέντρων από την εκτέλεση εργασιών επί πεζοδρομίων


Μετά από τα παραπάνω είναι υποχρεωτικό στον  " ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ" και θα πρέπει  να προστεθεί η παρακάτω παράγραφος:              
«Τεχνικές οδηγίες εκτέλεσης εργασιών για την προφύλαξη του κορμού του δέντρου, του ριζικού συστήματος κ.λ.π. κατά την κατασκευή του έργου, είναι ζωτικής σημασίας να προστατεύονται τα δέντρα από τραυματισμούς. Η πιο σημαντική ενέργεια που πρέπει να ληφθεί μετά την ολοκλήρωση των σχεδίων είναι η δημιουργία φραχτών στο χώρο κατασκευής, η επένδυση του κορμού με προστατευτικό γύρω από όλα τα δέντρα που πρόκειται να παραμείνουν στην περιοχή του έργου¨"
Εικόνα 32. Προστασία του κορμού των δέντρων από εκτελούμενα έργα από την τοποθεσία La Voz de Galicia. Edición Vigo (Foto: Insua Paz)
          Η πρόθεση δεν είναι απλώς να προστατεύσει το πάνω τμήμα των δέντρων από το έδαφος, αλλά και τα ριζικά συστήματα. Θυμηθείτε ότι τα ριζικά συστήματα εκτείνονται πολύ μακρύτερα από τη γραμμή προβολής της κόμης.

        Ο Αστικός εξοπλισμός και προϋπάρχουσες κατασκευές (Σχάρες στη λεκάνη του δέντρου, πάσσαλοι στήριξης) πρέπει να  επανατοποθετούνται όπως προϋπήρχαν. Σε περίπτωση καταστροφής, φθοράς ή απώλειας, αυτά αντικαθίσταται με καινούργια, ιδίων προδιαγραφών με τα προϋπάρχοντα.
          Εγγυητική επιστολή  θα ειναι δυνατόν να συνοδεύει την αίτηση αδείας για τυχόν καταστροφές στα δέντρα, ριζικού συστήματος, η εν γένει τη βλάστηση του υπάρχει στο πεζοδρόμιο.
         Για τυχόν βλάβες που θα προξενηθούν και θα φανούν μετά από το πέρας των εργασιών, στο δέντρο, ριζικό σύστημα, παρακολούθηση τουλάχιστον 15 μήνες μέχρι τη σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης.
Αποκατάσταση – αντικατάσταση κατεστραμμένων δέντρων για αυτά που έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

      Η αξιολόγηση του είδους είναι μια συγκριτική αξία που δίνεται στο δέντρο ή το φυτό με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά του. Η κατάσταση του δέντρου είναι μια υποκειμενική αποφασιστικότητα που έγινε από τον εκτιμητή κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. Η προσέγγιση κόστους εξετάζει το ποσό σε Ευρώ είτε για την επισκευή βλάβης στο δέντρο ή την αντικατάσταση του δέντρου. Αυτό θα γίνει με τον Αλγόριθμος της AEPJP (2007). (Περισσότερα στο κεφάλαιο Δενδροοικονομία βιβλιου που ετοιμαζεται από τον Μ. Καπανταη )


Άρθρα του Μανώλη Καπάνταη:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου