Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011

Απολύμανση του εδάφους
Η απολύμανση του εδάφους έχει στόχο μία καλή φυτό-υγειονομική κατάσταση των φυτών που καλλιεργούμε. Πολλές φορές η απολύμανση είναι αναγκαία.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χημικά προϊόντα.  Η τοξικότητα τους και οι συνέπειες στο περιβάλλον από την χρήση τους είναι σημαντικές και γι’ αυτό έχουμε απαγορεύσεις όπως του ευρύτατα χρησιμοποιημένου βρωμιούχου μεθυλίου.
Η καταστροφή των παθογόνων του εδάφους μπορεί να γίνει και με ήλιο-απολύμανση. Είναι μέθοδος παραδοσιακή και με την χρήση πλαστικών φύλλων, θεωρείται η πιο αποτελεσματική μη χημική (μετά τη χρήση ατμού που όμως έχει σημαντικό κόστος). Για να λειτουργήσει καλά θα πρέπει :
1. Να έχουν απομακρυνθεί τα υπολείμματα της προηγούμενης καλλιέργειας
2. Να έχουμε ψηλό-χωματισμένο χώμα
3. Να είναι καλά ποτισμένο το έδαφος
4. Να είναι καθαρό το πλαστικό (τα μαύρα είναι αποτελεσματικότερα)
5. Η χρήση να γίνεται για τουλάχιστον 4 εβδομάδες
Για μικρότερους χώρους ή γλάστρες χρήσιμη είναι και η χρήση της μουστάρδας ή ακόμη κα των φυτών που την παράγουν, Brassica Nigra & Brassica Alba. Αν ενσωματωθούν και αποσυντεθούν στο έδαφος χημικές ουσίες που παράγονται, μετατρέπουν το έδαφος σε τοξικά για παθογόνους οργανισμούς του εδάφους.  Μια λύση είναι η συλλογή από γειτονικό χωράφι που είναι αυτοφυή, ο θρυμματισμός και η ενσωμάτωση στο χώμα μας.

Κ.Τάτσης 

SOIL DISINFECTION

The soil disinfection aims at a good sanitary situation of plants which we cultivate. Sometimes disinfection is necessary.
We can use chemicals products. The toxicity and effects on the environment from their use is important and for this we have prohibitions as the very widely used bromide methyl.
The destruction of pathogenic soil can be made with sun-disinfection. It is a traditional method, and the use of plastic sheetsas well, considered the most effective non-chemical (after using steam but it has a significant cost). To work well it should
1. Have removed the remains of the previous crop
2. To have high-dust soil
3. The soil should be well-watered
4. The plastic should be clear (black are more effective)
5. At least 4 weeks use
For smaller spaces or pots very helpful is although the use of mustard or plants that produce it, Brassica Nigra & Brassica Alba. Although when incorporated in the soil and decomposed of its chemical substances, turn the soil toxic for pathogenic organisms. One solution is to collect it from a neighboring farm that is self-grown, fragmentation and integration in our soil.

K.Tatsis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου