Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

H Παρέμβαση της ΠΕΕΓΕΠ στο Δημοτικό συβούλιο του Δήμου Αθηναίων για τον Εθνικό κήπο  

Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι κύριοι του Δημοτικού Συμβουλίου , αγαπητοί συμπολίτες μου
   Τον Φεβρουάριο του 2016 η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου ( ΠΕΕΓΕΠ ) έπειτα από διαβούλευση και πραγματοποίηση ημερίδας στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων δημοσιοποίησε τις επιστημονικές της προτάσεις  που αφορούν την ολιστική αποκατάσταση και εύρυθμη διαχείριση του Εθνικού Κήπου όχι μόνο ως Εθνικού Κήπου αλλά κυρίως ως  Ιστορικού Τοπίου.
   Προς μεγάλη μας απογοήτευση διαπιστώνουμε ότι με την διακήρυξη του έργου “Αναβάθμιση των Υποδομών του Εθνικού Κήπου” δεν εισακουστήκαμε. Μας προβληματίζει ιδιαίτερα  το γιατί δεν καταγράφονται και δεν υιοθετούνται  οι προτάσεις ενός επιστημονικού φορέα όπως  είναι η ΠΕΕΓΕΠ με άμεσο αποτέλεσμα  η φιλοσοφία της συγκεκριμένης επέμβασης να απέχει εκκωφαντικά από τις πραγματικές ανάγκες του Εθνικού Κήπου .
   Αγαπητοί κύριοι,
ο Εθνικός Κήπος καταρχήν ως Ιστορικός Κήπος δεν χρειάζεται Αναβάθμιση παρά άμεση Αποκατάσταση και Ορθή Διαχείριση των ουσιωδών Κηποτεχνικών του στοιχείων και παραμέτρων ώστε να τον φέρουμε, και όσο αυτό είναι εφικτό, στην αρχική του μορφή. Γιαυτόν ακριβώς τον λόγο και δεδομένης της σημερινής απαξιωτικής του εικόνας θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός της μελέτης θα πρέπει να ήταν αντεστραμμένος και το Πράσινο να αποτελούσε το 87% του προϋπολογισμού και όχι το 13%.
   Σε αυτό το σημείο είμαι υποχρεωμένος να σας καταστήσω  σαφές,  ότι η ΠΕΕΓΕΠ δεν αποτελεί όπως μας καταλογίστηκε ούτε αντιπολίτευση, ούτε επαγγελματική συντεχνία. Αποτυπώνουμε  ως επαγγελματίες και ως πολίτες, καθαρά , με σαφήνεια, το ποιες είναι οι ανάγκες του   Εθνικού Κήπου τις οποίες και  θέλουμε και είμαστε στην διάθεση σας να επεξεργαστούμε έστω και την τελευταία στιγμή.
    Επειδή όμως ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε το αυτονόητο δικαίωμα της Αιρετής Αρχής να αποφασίζει η ίδια για το που θα κατανέμει τους πόρους της, από την διακήρυξη έτσι όπως την γνωρίζουμε σήμερα προκύπτει ότι :
η μελέτη που αφορά τα οικοδομικά και τα ηλεκτρολογικά τεύχη δεν έχει λάβει καμμία πρόνοια για το γεωτεχνικό υπόβαθρο  δεδομένου ότι πρόκειται για έργο μέσα σε φυσικό οικοσύστημα, με συνέπεια να προκληθούν μη αντιστρεπτές βλάβες στο ριζικό σύστημα των δένδρων κάτι  που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην σταδιακή παρακμή τους  και τον θάνατο τους. Αυτό προκύπτει από την εκσκαφή 20εκ σε όλους τους διαδρόμους του Κήπου για την τοποθέτηση του σταθεροποιημένου δαπέδου και από την εκσκαφή σε βάθος 70εκ για το πέρασμα των καλωδίων βαρέως ρεύματος. 
     Θα θέλαμε λοιπόν  να επισημάνουμε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων ότι υπάρχει πολύ συγκεκριμένη επιστημονική μεθοδολογία προστασίας των Δένδρων για οποιαδήποτε κατασκευή λαμβάνει χώρα μέσα στην λεγόμενη Κρίσιμη Περιοχή Ριζικού Συστήματος η οποία αυτή την στιγμή είναι ισχύον Ευρωπαϊκό Πρότυπο και την οποία θεωρούμε ότι η  είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Αλέξης Σπανέλλης
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Μsc ΓΠΑ 
Γ.Γ. ΠΕΕΓΕΠ

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Κτιριοδομικός Κανονισμός - Νομοθεσία φυτεύσεων

 με βάση τον  Κτιριοδομικό Κανονισμό


ΑΡΘΡΟΝ-22 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΠΙΩΝ.

1. Κάτω από την επιφάνεια των προκηπίων δεν επιτρέπονται κατασκευές και εγκαταστάσεις, με εξαίρεση τις ακόλουθες:
α. Διαπλατύνσεις των θεμελίων, σύμφωνα με τους όρους της παρ.4,3,2 του άρθ.5 του παρόντος κανονισμού. 
β. Δεξαμενές νερού και δίκτυα για την εξυπηρέτηση του κτιρίου. 
γ. Βόθροι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθ-26 του παρόντος κανονισμού.
 δ. Εγκαταστάσεις των οργανισμών κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθ-17 του Ν-1577/85 "ΓΟΚ/85".\
 ε. Υποσταθμοί ηλεκτρικού ρεύματος που κατασκευάζονται από τη ΔΕΗ σε απόσταση 2.00 m από τη ρυμοτομική γραμμή και με στάθμη της πλάκας επικάλυψης 1.00 m τουλάχιστον κάτω από τη στάθμη της οδού και του πέριξ εδάφους.
2. Κάτω από την επιφάνεια των προκηπίων οικοπέδων που βλέπουν στο βασικό οδικό δίκτυο, εφόσον αυτό έχει καθοριστεί, επιτρέπονται μόνο οι κατασκευές των παραπάνω περιπτώσεων α.δ. και ε., καθώς και η διέλευση των δικτύων για την εξυπηρέτηση του κτιρίου".

ΑΡΘΡΟΝ-23 ΦΥΤΕΥΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ.

1. Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου τουλάχιστον κατά τα 2/3 του πρέπει να παραμένει χωρίς επίστρωση για να μπορεί να φυτευτεί. 

 2. Κατά την ανέγερση νέας οικοδομής ή κατ'επέκταση προσθήκης σε οικόπεδο εμβαδού τουλάχιστο 200 m2, πρέπει να φυτεύονται δένδρα ή να διατηρούνται υπάρχοντα, έτσι ώστε να αναλογεί τουλάχιστο ένα δένδρο ανά 200, mοικοπέδου. 'Όταν μένει υπόλοιπο εμβαδόν οικοπέδου 100 mκαι άνω προστίθεται ένα ακόμα δένδρο. 

3. Όταν υπάρχουν προκήπια, τότε τα δένδρα που πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά την παρ.7 του άρθ.17 του Ν-1577/85 ΓΟΚ πρέπει να είναι τόσα, ώστε να αναλογεί ένα δένδρο ανά 25 mπροκηπίου. 'Όταν μένει υπόλοιπο εμβαδόν προκηπίου πάνω από 12 m2, προστίθεται ένα ακόμα δένδρο. Τα δένδρα αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του αριθμού των δένδρων που επιβάλλεται από την παρ.2 του παρόντος άρθρου.

 4. Κατά τη φύτευση δένδρων ή θάμνων κοντά σε κτίρια ή δομικά έργα και ανάλογα με τις ιδιότητες του ριζικού συστήματος των φυτών, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή βλάβης αυτών των κτιρίων ή δομικών κατασκευών. 


5. Σε περίπτωση ύπαρξης δένδρων ή θάμνων σε γειτονικό οικόπεδο κατά την ανέγερση οικοδομής, ο οικοδομών οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του κτιρίου που ανεγείρει από την υγρασία και το ριζικό σύστημα των δένδρων ή θάμνων.

παρατήρηση:
1.    το αρθρό 23/παρ1 αποκαλύπτει ότι οι περισσότερες οικοδομές είναι Παράνομες ....μάλιστα σε συνδυασμό με το Αρθρό22/παρ1 όπου κάτω από τα προκήπια υπάρχουν χώροι στάθμευσης … τα κτήρια όπου έχουν εκτός νομοθεσίας κάλυψη ακάλυπτου είναι παρα παρα πολλά!!!
Το πρόβλημα είναι σημαντικό διότι
α. δεν υπάρχει πρασίνου που όλοι γνωρίζουμε τα πλεονεκτήματα του στην πόλη και
         β.  δεν απορροφάστε το νερό της βροχής οπότε πολλαπλάσια ποσότητα              νερού πηγαίνει στο δίκτυο όμβριων καιαυτό  να μην επαρκεί με βάση τους               σχεδιασμούς οπότε έχουμε πλημμύρες

2. Με βάση το άρθρο 23 στις φυτεύσεις και στις νέες οικοδομές που γίνονται από τους γείτονές πρέπει να κρατούνται ντοκουμέντα διότι η ευθύνη είναι Άλλου σε υπάρχοντα φυτά και άλλου σε περίπτωση που φυτεύονται  νέα!!

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΗΠΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤ. ΝΙΑΡΧΟΣ

Ακόμα ένα βραβείο προστέθηκε στη λίστα των διακρίσεων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).
Αυτή τη φορά ήταν το πάρκο του που τιμήθηκε με το πρώτο Ευρωπαϊκό Βραβείο Κήπου(European Garden 2018/2019), στην κατηγορία καινοτόμου σύγχρονου σχεδιασμού πάρκου ή κήπου.

Μεταξύ των άλλων βραβευθέντων πάρκων και κήπων στα φετινά Ευρωπαϊκά Βραβεία Κήπων, τα οποία απονεμήθηκαν σε ειδική τελετή στη Γερμανία στις 7/9, συγκαταλέγονται τα Kew Gardens στο Λονδίνο, το project Parkstadt Süd στην Κολωνία, ο Κήπος της Ninfa στην Ιταλία, το Kasteeltuinen Arcen στην Ολλανδία και το Απόθεμα Βιόσφαιρας του Spreewald στη Γερμανία.
Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κήπων απονέμονται κάθε χρόνο από το 2010 από το European Garden Heritage Network (EGHN) και έχουν σκοπό να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς των κήπων και τοπίων της Ευρώπης, να προωθήσουν τη σύγχρονη κηπουρική και να υποστηρίξουν τη διεθνή συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών. Το δίκτυο τους αριθμεί 190 πάρκα και κήπους σε 14 χώρες.
Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος είναι ένα πάρκο 210 στρεμμάτων, με περισσότερα από 1.400 δέντρα και 300.000 θάμνους, ένα ζωντανό εργαστήριο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ταυτόχρονα ένας χώρος άθλησης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού. Έχει σχεδιαστεί ως σύγχρονο έργο Αρχιτεκτονικής Τοπίου και σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας και της βιωσιμότητας, σεβόμενο τα οικοσυστήματα και τις εναλλαγές ενός τόπου σε διαρκή εξέλιξη.
πηγη:http://greenagenda.gr