Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022

Νομοθεσία ..Το δέντρο στον ιδιωτικό χώρο ακινήτου.

 Το δέντρο στον ιδιωτικό χώρο ακινήτου.Το δέντρο και γενικά η βλάστηση εντός της ιδιοκτησίας του ακινήτου, καθώς και τα φυτεμένα δώματα διέπονται από το ν. 4067 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, όπως ισχύει.
Για τα δέντρα και γενικά για το πράσινο στο οικόπεδο και στο κτίριο ισχύει:

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. ΦΕΚ Α΄ 79/09.04.2012
Άδειες Δόμησης
Η. Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας. Για την κοπή δένδρων, στο περίγραμμα της εκσκαφής δεν απαιτείται οποιαδήποτε άδεια κατά τις διατάξεις του παρόντος, με την εξαίρεση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται από τις ειδικές διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου

Άρθρο 17 Κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις 1. Για την κατασκευή κάθε εργασίας δόμησης και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία μέτρα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου τουλάχιστον κατά τα 2/3 του πρέπει να παραμένει χωρίς επίστρωση και να φυτεύεται όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
7. Επί των ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου και εφόσον καλύπτεται η υποχρέωση για φύτευση, εξαιρουμένων του εδαφίου δ, επιτρέπονται οι παρακάτω κατασκευές: α) Εγκαταστάσεις για τη στήριξη φυτών
β) Στοιχεία εξυπηρέτησης (πάγκοι, τραπέζια), άθλησης και παιχνιδότοπων.
8. Τα προκήπια διαμορφώνονται ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, περιλαμβάνουν πάντοτε δένδρα, φυτά ή και υδάτινες κατασκευές σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού.

ΑΡΘΡΟΝ-23 ΦΥΤΕΥΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ - Ν-1577/85 ΓΟΚ
1.Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου τουλάχιστον κατά τα 2/3 του πρέπει να παραμένει χωρίς επίστρωση για να μπορεί να φυτευτεί
2. Κατά την ανέγερση νέας οικοδομής ή κατ' επέκταση προσθήκης σε οικόπεδο εμβαδού τουλάχιστο 200 m2, πρέπει να φυτεύονται δένδρα ή να διατηρούνται υπάρχοντα, έτσι ώστε να αναλογεί τουλάχιστο ένα δένδρο ανά 200, m2 οικοπέδου. 'Όταν μένει υπόλοιπο εμβαδόν οικοπέδου 100 m2 και άνω προστίθεται ένα ακόμα δένδρο. 3. Όταν υπάρχουν προκήπια, τότε τα δένδρα που πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά την παρ.7 του άρθ.17 του Ν-1577/85 ΓΟΚ πρέπει να είναι τόσα, ώστε να αναλογεί ένα δένδρο ανά 25 m2 προκηπίου. 'Όταν μένει υπόλοιπο εμβαδόν προκηπίου πάνω από 12 m2, προστίθεται ένα ακόμα δένδρο. Τα δένδρα αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του αριθμού των δένδρων που επιβάλλεται από την παρ.2 του παρόντος άρθρου.
4. Κατά τη φύτευση δένδρων ή θάμνων κοντά σε κτίρια ή δομικά έργα και ανάλογα με τις ιδιότητες του ριζικού συστήματος των φυτών, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή βλάβης αυτών των κτιρίων ή δομικών κατασκευών. 5. Σε περίπτωση ύπαρξης δένδρων ή θάμνων σε γειτονικό οικόπεδο κατά την ανέγερση οικοδομής, ο οικοδομών οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του κτιρίου που ανεγείρει από την υγρασία και το ριζικό σύστημα των δένδρων ή θάμνων.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΝ.1577/85 όπως τροποποιήθηκε με Ν.2381/2000
Άρθρο 17 Κατασκευές στους ακάλυπτους χώρους
7. Τα προκήπια διαμορφώνονται ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, περιλαμβάνουν όμως πάντοτε δένδρα και φυτά.


N.4014/2011- Άρθρο 18: Φυτεμένα δώματα
1. Η κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώματα, στις στέγες και στους υπαίθριους χώρους, νέων, νομίμως υφισταμένων κτιρίων και κτιρίων των εδαφίων δ’, ε’ και στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν.4014/2011, επιτρέπεται εφ’ όσον δεν αντίκειται σε ειδικότερους όρους δόμησης που ισχύουν. Το υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών με τη διαστρωμάτωση των εξειδικευμένων υλικών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 40 εκ. πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου. Η βλάστηση που αναπτύσσεται επάνω σε αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 3,00μ. Το είδος της βλάστησης, το υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών, το σύστημα της πολυεπίπεδης διαστρωμάτωσης των εξειδικευμένων υλικών, καθώς και το αρδευτικό σύστημα, περιγράφεται σε τεχνική έκθεση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.  
Δεν επιτρέπεται η κατασκευή φυτεμένων επιφανειών επάνω στις απολήξεις των κλιμακοστασίων και τα φρεάτια των ανελκυστήρων. Η κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώματα, στις στέγες και στους υπαίθριους χώρους των κτιρίων πρέπει να μην προσβάλλει την αισθητική του κτιρίου και να εναρμονίζεται με τις υπόλοιπες κατασκευές που προβλέπονται σε αυτά, βάσει του άρθρου 19 του παρόντος. Ειδικά για τις στέγες, πρέπει η φυτεμένη επιφάνεια να ακολουθεί την κλίση τους, ώστε να μην αλλοιώνεται η μορφή του κτιρίου. Οι φυτεμένες επιφάνειες στα δώματα, τις στέγες και τους υπαίθριους χώρους των κτιρίων δεν αίρουν την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος.
2. Άρθρο: Διαδικασία κατασκευής φυτεμένων επιφανειών
3.1. Νέα κτίρια:
Για την κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώματα, στις στέγες και στους υπαίθριους χώρους κτιρίων που κατασκευάζονται με άδειες δόμησης, ακολουθούνται οι καθοριζόμενες διαδικασίες πληρότητας και ελέγχου του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Α/25-11-11), όπως ισχύει, με την πρόσθετη υποβολή Τεχνικής Έκθεσης Κατασκευής Φυτεμένης Επιφάνειας δώματος ή στέγης ή υπαίθριου χώρου, η οποία περιλαμβάνει όλα όσα αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα 1, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η κατασκευή της φυτεμένης επιφάνειας συσχετίζεται με τις επιμέρους μελέτες του κτιρίου. Η ανωτέρω Τεχνική Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Προδιαγραφές και Κατευθυντήριες Οδηγίες.
4.2. Υφιστάμενα κτίρια:
Για την κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώματα, στις στέγες και στους υπαίθριους χώρους υφιστάμενων κτιρίων, κατά την έννοια του άρθρου 1, δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.
Ο ιδιοκτήτης καταθέτει στην οικεία υπηρεσία δόμησης, έγγραφη γνωστοποίηση εργασιών συνοδευόμενη από φάκελο δικαιολογητικών, που περιλαμβάνει τα παρακάτω: α) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του χώρου για την κατασκευή της φυτεμένης επιφάνειας ή συναίνεση συνιδιοκτητών εφόσον πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου. Ειδικά στην περίπτωση των δωμάτων και των χώρων, στους οποίους υπάρχει με βάση νόμιμο τίτλο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, την υπεύθυνη δήλωση μπορεί να υποβάλει ο δικαιούχος της χρήσης συγκύριος, χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών,
β) υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου εκτελεστή του έργου για την ανάληψη ευθύνης ορθής υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση του στοιχείου
δ, γ) τεχνική έκθεση αντοχής – στατικής επάρκειας, υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό,  
δ) Τεχνική Έκθεση Κατασκευής Φυτεμένης Επιφάνειας, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1 της παρούσας, ε) αντίγραφο οικοδομικής αδείας ή άλλο στοιχείο, που αποδεικνύει τη δυνατότητα υπαγωγής στην παρούσα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 της παρούσας, στ) φωτογραφίες του κτίσματος, του περιβάλλοντος αυτού χώρου και της προς φύτευση επιφάνειας.
5. Για τα κτίρια της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4030/2011, απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ).
Για τα κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια ή νεότερα μνημεία, απαιτείται επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη του φορέα προστασίας τους.
6. Σε κάθε υπηρεσία δόμησης τηρείται ειδικό Μητρώο «Φυτεμένων Επιφανειών», που ενημερώνεται με τις κατά τα άνω υποβαλλόμενες γνωστοποιήσεις.

Άρθρο 23 του Κτιριοδομικού:
4. Κατά τη φύτευση δένδρων ή θάμνων κοντά σε κτίρια ή δομικά έργα και ανάλογα με τις ιδιότητες του ριζικού συστήματος των φυτών, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή βλάβης αυτών των κτιρίων ή δομικών κατασκευών. 5. Σε περίπτωση ύπαρξης δένδρων ή θάμνων σε γειτονικό οικόπεδο κατά την ανέγερση οικοδομής, οικοδομών οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του κτιρίου που ανεγείρει από την υγρασία και το ριζικό σύστημα των δένδρων ή θάμνων.
 
Αστικός Κώδικας
Αστικός Κώδικας - Άρθρο 1008 - Ρίζες ή κλαδιά του γειτονικού ακινήτου
Ο κύριος ακινήτου μπορεί να κόψει και να κρατήσει για τον εαυτό του τις ρίζες δέντρων του γειτονικού ακινήτου που εισχωρούν στο κτήμα του. Το ίδιο ισχύει και για τα κλαδιά των δέντρων του γειτονικού ακινήτου που εκτείνονται πάνω από το κτήμα του, εφόσον τάχθηκε προηγουμένως στο νομέα του γειτονικού ακινήτου εύλογη προθεσμία για να τα κόψει. Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται, αν οι ρίζες ή τα κλαδιά δεν εμποδίζουν τη χρήση του ακινήτου.

Αστικός Κώδικας - Άρθρο 1009 Καρποί που πέφτουν σε γειτονικό ακίνητο
Καρποί που πέφτουν στο γειτονικό ακίνητο από κάποιο δένδρο λογίζονται καρποί του ακινήτου στο οποίο πέφτουν. Η διάταξη δεν ισχύει αν αυτό το ακίνητο είναι κοινόχρηστο.
 
Αστικός Κώδικας - Άρθρο 1023 Δέντρο στο όριο
Το δέντρο που βρίσκεται πάνω στα όρια είναι κοινό και των δύο γειτόνων. Εφόσον δεν χρησιμεύει ως ορόσημο, έχει δικαίωμα καθένας από τους γείτονες να απαιτήσει την αποκοπή του. Αν το δέντρο υπήρχε πριν κτίσει ο γείτονάς σου, το πολύ που μπορεί να ζητήσει είναι να κοπούν ή να κόψει ο ίδιος τα κλαδιά που εμποδίζουν τη χρήση του ακινήτου του.
Όροι, διευκρινήσεις, σκέψεις και προτάσεις
1. Ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου είναι ο χώρος που δεν δομείται και διαμορφώνεται µε την κατάλληλη φύτευση, για να δημιουργείται ευνοϊκό μικροκλίμα, τόσο για το κτίριο όσο και για το οικοδομικό τετράγωνο.
Ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου πρέπει:
• να είναι προσπελάσιμος από τους χώρους κοινής χρήσης του κτιρίου,
• να παραμένει χωρίς επίστρωση τουλάχιστον κατά τα 2/3 ώστε να φυτεύεται.
Υποχρεωτικά ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου στα 2/3 του, πρέπει να παραμένει χωρίς επίστρωση για να μπορεί να φυτευτεί και δεν επιτρέπεται η φύτευση να αντικατασταθεί από γλάστρες με φυτά. Οι πέργκολες, εφόσον είναι ασκεπείς και προορίζονται για στήριξη φυτών μπορούν να κατασκευάζονται στην επιφάνεια του χώρου φύτευσης.
2. Κατά την ανέγερση νέας οικοδομής ή κατ’ επέκταση προσθήκης σε οικόπεδο εμβαδού τουλάχιστο 200 m², πρέπει να φυτεύονται δένδρα ή να διατηρούνται τα υπάρχοντα, έτσι ώστε να αναλογεί τουλάχιστο ένα δένδρο ανά 200, m² οικοπέδου.
Όταν μένει υπόλοιπο εμβαδόν οικοπέδου 100 m² και άνω προστίθεται ένα ακόμα δένδρο. Όταν υπάρχουν προκήπιο, τότε τα δένδρα πρέπει να είναι τόσα, ώστε να αναλογεί ένα δένδρο ανά 25 m² προκηπίου. Όταν μένει υπόλοιπο εμβαδόν προκηπίου πάνω από 12 m², προστίθεται ένα ακόμα δένδρο.
3. Εκτός του υποχρεωτικού χώρου φύτευσης επιτρέπονται:
α) Εγκαταστάσεις για τη στήριξη φυτών.
β) Στοιχεία εξυπηρέτησης (πάγκοι, τραπέζια), άθλησης και παιχνιδότοπων.
Το προκήπιο ή πρασιά είναι υποχρεωτικός αδόμητος χώρος και διαμορφώνεται ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, περιλαμβάνουν πάντοτε δένδρα, φυτά ή και υδάτινες κατασκευές σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού στην επιφάνειά της επιτρέπονται:
α) Κινητά προστεγάσματα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού.
β) Υπαίθριες σκάλες όταν τηρούνται ταυτόχρονα οι προϋποθέσεις ότι εξυπηρετούν όροφο που η στάθμη του δαπέδου του δεν υπέρκειται από την οριστική (φυσική ή τεχνητή) στάθμη του εδάφους περισσότερο από 1,80 μ. και δεν προεξέχουν από την οικοδομική γραμμή περισσότερο από το ένα τέταρτο του πλάτους του προκηπίου.
4. Προκήπιο (ή πρασιά) είναι το τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου, που βρίσκεται μεταξύ της ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής, όπως αυτές ορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Η πρασιά και γενικά ο ακάλυπτος χώρος στις πολυκατοικίες, είναι κοινόχρηστοι χώροι, η χρήση στους κοινόχρηστους χώρους στηρίζεται σε συμφωνία των συνιδιοκτητών, που αποτυπώνεται επακριβώς στον κανονισμό της πολυκατοικίας ή τη συστατική πράξη της οροφοκτησίας, τότε η αποκλειστική χρήση είναι έγκυρη και δεσμευτική ως προς όλους τους συνιδιοκτήτες.
Η μη τήρηση της φύτευση ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου είναι πολεοδομική παράβαση που τακτοποιείται με τον ισχύοντα νόμο 4495/2017, αφού πληρωθεί πρόστιμο 250 ευρώ, συν τα έξοδα του μηχανικού.

5. Υποχρεωτική απόσταση του δέντρου από το όριο δεν αναφέρεται στη νομοθεσία.
Ο Κτιριοδομικός κανονισμός στο άρθρο 23 αναφέρει, ότι κατά τη φύτευση δέντρων λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή βλαβών λόγω ριζικού συστήματος δέντρων και επίσης αποφυγή βλάβης σε όμορα κτίρια, κατασκευές κ.λ.π. Το άρθρο 23, έχει βάση -κατά κύριο λόγο- εξαιτίας των κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία, στα οποία η ύπαρξη δένδρων μπορεί να προξενήσει προβλήματα.
Γενικότερα, δεν μπορείς να αφαιρέσεις ή να χαλάσεις κάτι το οποίο ανήκει σε άλλο κύριο όταν δεν αποδείξεις ζημιά ή βλάβη εξαιτίας της ύπαρξης του πράματος. Η γενικότερη αρχή αναφέρει ότι ο όμορος θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του διπλανού ιδιοκτήτη.
6. Δέντρο στο όριο ΑΚ Άρθρο 1023
Δέντρο στο όριο
Το δέντρο που βρίσκεται πάνω στα όρια είναι κοινό και των δύο γειτόνων. Εφόσον δεν χρησιμεύει ως ορόσημο, έχει δικαίωμα καθένας από τους γείτονες να απαιτήσει την αποκοπή του.
Όταν υπάρχει αντιδικία μεταξύ όμορων ιδιοκτητών για δέντρο ευρισκόμενο στα όρια, η ειδοποίηση του αντίδικου για να συμμορφωθεί ως προς το νόμο, όπως και η προθεσμία η οποία τάσσεται , επιβεβαιώνεται ΜΟΝΟ με την επίδοση εξώδικης πρόσκλησης με βέβαιη ημερομηνία.
Επίσης, ο κύριος του βλαπτομένου ακινήτου έχει και την αρνητική αγωγή με αίτημα να πάψει κάθε παρούσα ή μελλοντική διατάραξη της νομής ακόμη και με ασφαλιστικά μέτρα, δηλαδή μπορεί να ζητήσει από τον γείτονα να κόψει (με δικά του έξοδα) και να πάρει αυτός τις ρίζες ή τα κλαδιά του δέντρου του. Είναι φανερό ότι, τα τελευταία 30 χρόνια, ο νόμος καταστρατηγείται και ελάχιστη φύτευση γίνεται στους ακάλυπτους χώρους κυρίως των πολυκατοικιών, που έχουν μετατραπεί σε χώρους εναπόθεσης άχρηστων πραγμάτων ή στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λ.π.. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στις πρασιές, που είναι υποχρεωτικοί ακάλυπτοι χώροι στο μπροστινό μέρος των οικοδομών, οι οποίοι όμως έχουν τσιμεντοστρωθεί και έχουν μετατραπεί σε χώρους επέκτασης εμπορικών δραστηριοτήτων, π.χ. τραπεζοκαθισμάτων καφέ και εστιατορίων ή σε παρκινγκ αυτοκινήτων. Αν προσθέσουμε σε αυτό το φαινόμενο της παράβασης της νομοθεσίας και την αφαίρεση των δέντρων στις δεντροστοιχίες των δρόμων για την διευκόλυνση της εισόδου των οχημάτων στις θέσεις στάθμευσης έχουμε σημαντική απώλεια πρασίνου.
Π.Δ. 111/2004 Άρθρο 10 παρ. 2. Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων η πρόσβαση σ' αυτόν πρέπει να επιτυγχάνεται με είσοδο - έξοδο πλάτους τουλάχιστον 2,25 μ
Το από 3.8.1987 π.δ/γμα «Καθορισμός ειδικών όρων ως προς τη δόμηση και διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων κλπ» (Δ΄749/87) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 25.4.1989 π.δ/γμα (Δ΄253), τροποποιείται και συμπληρώνεται, όπως στις επόμενες παραγράφους:
1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.2 του από 25.4.1989 π.δ/τος (Δ' 253), αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο περιορισμός αυτός ο οποίος δεν ισχύει για το χώρο εισόδου ή εξόδου, που κατασκευάζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, επιβάλλεται μόνο για το τμήμα πάνω από την επέκταση του υπογείου χώρου στάθμευσης, του οποίου η φύτευση είναι απαραίτητη για να υλοποιηθεί συνολικά στο οικόπεδο η απαίτηση του άρθρου 23 παρ.1 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Δ' 59/1989)».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε κάθε κτίριο που προβλέπεται χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων η πρόσβαση σ' αυτόν πρέπει να επιτυγχάνεται με είσοδο - έξοδο πλάτους τουλάχιστον 2,25 μ. Το άθροισμα των ανοιγμάτων εισόδων - εξόδων των χώρων στάθμευσης σε κάθε πρόσωπο του οικοπέδου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του μήκους του προσώπου, το οποίο πάντως δύναται να φθάνει τα 6μ. εάν το προκύπτον άθροισμα είναι μικρότερο από τον αριθμό αυτόν. Κατ' εξαίρεση και ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), το ανωτέρω άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο, όταν τούτο επιβάλλεται για λόγους κτιριοδομικής διαμόρφωσης του κτιρίου ή κυκλοφοριακούς λόγους».
Σύμφωνα με τον ΓΟΚ (ν. 1577/1985, Α΄210) στην παρ. 1 του άρθρου 3, όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1772/1988, Α΄91, η μαρτ. Α΄104, της οποίας το περιεχόμενο αποδίδεται με το άρθρο 327 παρ. 2 του Κ.Β.Π.Ν., ότι: «Κάθε κτίριο ή εγκατάσταση πρέπει, α)….., β) να εντάσσεται στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον, ώστε στα πλαίσια των στόχων της οικιστικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης. Ο έλεγχος της τήρησης των πιο πάνω προϋποθέσεων ασκείται από την πολεοδομική υπηρεσία με βάση τη μελέτη της άδειας οικοδομής που συνοδεύεται από αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή μηχανικού….».
Συμπεράσματα.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι όλες αυτές οι αυθαίρετες εγκαταστάσεις και η αλλαγή στη χρήση των ακαλύπτων χώρων, έχουν μειώσει τα ποσοστά του ιδιωτικού αστικού πρασίνου και έχουν οδηγήσει στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην αύξηση της θερμοκρασίας του μικροκλίματος των αστικών περιοχών κατά τους θερινούς μήνες.
Στη μελέτη για την έκδοση οικοδομικής άδειας, συμπεριλαμβάνεται και φυτοτεχνική μελέτη με προδιαγραφές σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. Σε όλη την περιγραφή του νόμου αλλά και ΑΚ γίνεται αναφορά για τη φύτευση δέντρων η θάμνων και δεν αναφέρεται π.χ. η επιλογή και βιολογία του δέντρου (τύπος ριζικού συστήματος, μέγεθος δέντρου (ύψος, στηθιαία περίμετρος) σχήμα, διαστάσεις ανοίγματος κόμης, στοιχεία τοποθεσίας φύτευσης έδαφος, εμπόδια κ.λ.π. καθώς και η ανάγκη εγκατάστασης δικτύου άρδευσης.
Έτσι έχουμε το νόμο να παρουσιάζει ελλείψεις, στις προδιαγραφές για τη φυτοτεχνική μελέτη και τη μελέτη άρδευσης, στη χρήση εδαφικού υποστρώματος ανάλογα με τις βιολογικές ανάγκες των φυτών κ.λ.π.. Σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή επιβάλλει μεγαλύτερες επιφάνειες πρασίνου στην πόλη για να γίνει αυτή βιώσιμη, οι Γεωτεχνικοί για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου παγκοσμίως προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη τεχνολογία, για να αξιοποιήσουνε τις επιφάνειες του κτιρίου για την αύξηση του πρασίνου, με τη φύτευση στο δώμα «φυτεμένα δώματα» η στην πρόσοψη με «πράσινους κάθετους τοίχους» χωρίς να υποβαθμίσουν την αισθητική του. Παραδείγματα πολλά από τις πόλεις της Ευρώπης, Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας.
Το ιδιωτικό πράσινο με τα δέντρα και της κάθε μορφής βλάστηση έχει την ίδια δυναμική και τον ίδιο προσανατολισμό με το δημόσιο πράσινο χώρο. Αποτελούν και τα δύο αναπόσπαστα μέρη πρασίνου της κάθε πόλης και οι κάτοικοι περιμένουν να ευεργετηθούν από τα οφέλη τους για να ευημερήσουν. Αν στις δυσμενείς συνθήκες των πόλεων μας προστεθεί και τα μικρά ποσοστά δημόσιου πρασίνου στις πόλεις μας (Αθήνα 2,4%, Πειραιάς 1%) το ιδιωτικό πράσινο ίσως είναι η λύση στην ποιοτική αναβάθμιση των πόλεων μας. Οι πόλεις από το εξωτερικό μας παρέχουν γνώση και εμπειρία και οι φίλοι μας οι Μηχανικοί ας συνεργαστούν με τους Γεωτεχνικούς. Όπως έδωσαν λύση με τους υμιυπαίθριους χώρους στο κτίσμα ας δώσουν και τη καταστρατήγηση της μετατροπής των χώρων φύτευσης σε χώρους στάθμευσης. Στην Φιλαδέλφεια στις ΗΠΑ οι ιδιοκτήτες που δεν φυτεύσουν τον ακάλυπτο σύμφωνα με το νόμο τους επιβάλλεται ετήσιο τέλος. Η συλλογή αυτών των χρημάτων μπορεί να ενισχύσει το πράσινο ταμείο του εκάστοτε Δήμου για έργα για να απαλυνθούν οι αρνητικές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή.

από τον Μανώλη Καπάνταη  Δασολόγο- Περιβαλλοντολόγο                                                    
  τ. Δ/ντης Πρασίνου Δήμου Νίκαιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου