Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

Το Κάλιο στο έδαφος

Το Κάλιο στο έδαφος

Το Κ βρίσκεται στο έδαφος σε πολύ μεγαλύτερη αναλογία από το N και το P. Η περιεκτικότητα του στα στερεό εξωτερικό περίβλημα της γης ανέρχεται σε 2,5% περίπου ενώ στα καλλιεργούμενα εδάφη η αναλογία αυτή κυμαίνεται από 0,5 έως 4%. Το μεγαλύτερο μέρος του Κ είναι δεσμευμένο από τα κολλοειδή του εδάφους γι αυτό το λόγο και τα βαρύτερα εδάφη είναι πλουσιότερα σε Κ από τα αντίστοιχα αμμώδη. Το Κ μπορεί να αντικαταστήσει το Ca ή άλλα στοιχεία στα κολλοειδή του εδάφους. Η δέσμευσή του στο έδαφος είναι ευκολότερη από το Ν και δυσκολότερη από το P ενώ η κινητικότητά του στο έδαφος αντίθετη. 

Το Κ του εδάφους βρίσκεται κατά 99% περίπου υπό μορφή ορυκτού, γενικώς μη ανταλλάξιμο ( αποθεματικό ή ισχυρώς συγκρατημένο Κ ). Το περισσότερο μέρος του υπόλοιπου Κ βρίσκεται υπό ανταλλάξιμη μορφή αλλά μη διαλυτή, ως ιόντα Κ δεσμευμένα από την άργιλο ( προσροφημένο ή εναλλακτικό Κ ). Ελάχιστη ποσότητα βρίσκεται υπό διαλυτή μορφή στα αργιλοχουμικά σύμπλοκα του εδάφους. Από την τελευταία ποσότητα γίνεται η τροφοδοσία του εδαφικού διαλύματος από το οποίο το φυτό προσλαμβάνει το Κ. Η πηγή η οποία μπορεί να εφοδιάζει το εδαφοδιάλυμα με Κ είναι πρώτα το εναλλακτικό και δεύτερο το αποθεματικό. Οι 3 αυτές μορφές συνδέονται με την εξής σχέση  : ( Κ εδαφοδιαλύματος < - > (Προσροφημένο ή Εναλλακτικό Κ )  < - > ( Αποθεματικό ή Ισχυρώς συγκρατημένο Κ ).

Αφομοιώσιμο Κ καλείται το Κ που είναι στο εδαφικό διάλυμα ή είναι αποθηκευμένο στα κολλοειδή του εδάφους και μπορεί να προσληφθεί μεταγενέστερα. Συντελεστής αφομοιωσιμότητας του Κ καλείται η αναλογία του αφομοιώσιμου Κ προς το σύνολο του Κ στο έδαφος. Ο συντελεστής αυτός επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είδος εδάφους, είδος φυτού, σύσταση μητρικού πετρώματος, κλιματολογικές συνθήκες κ.ά.  
Σε αργιλώδη εδάφη το Κ του λιπάσματος δεσμεύεται και αποδίδεται δύσκολα στο φυτό. Προσωρινή προσήλωση του Κ συναντάμε και στις οργανικές ουσίες αλλά το Κ στην περίπτωση αυτή αποδεσμεύεται με τη δράση των μικροοργανισμών, ενώ η προσήλωσή του στα κολλοειδή της αργίλου είναι μονιμότερη.

Η αντίδραση των φυτών στο Κ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κλίμα. Υπό συνθήκες δυσμενείς για τη φωτοσύνθεση, όπως η μειωμένη ηλιοφάνεια και χαμηλή θερμοκρασία, τα φυτά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη σε ΚΤο Κ εξάλλου ενισχύει την ανθεκτικότητα των φυτών στην ξηρασία ενώ επαρκής υγρασία συντελεί στην παροχή μεγαλύτερης ποσότητας αφομοιώσιμου Κ.

Οι απώλειες σε Κ οφείλονται στους παρακάτω λόγους  :
  1. Απομάκρυνση με τα προϊόντα. Η ποσότητα αυτή υπολογίζεται σε 1 - 5kg/στρεμ. το χρόνο.
  2. Έκπλυση : Σε αμμώδη κυρίως εδάφη η απώλεια αυτή μπορεί να είναι πολύ μεγάλη. Παράδειγμα, η ετήσια απώλεια σε αμμώδες έδαφος  βάθους 109cm υπολογίσθηκε σε 56% του προστιθέμενου αζωτούχου λιπάσματος, 1% του φωσφορικού λιπάσματος και 47% του καλιούχου.
  3. Διάβρωση : Η απώλεια αυτή είναι επίσης σημαντική και υπολογίζεται στις Η.Π.Α σε 16kg/στρεμ. Η απώλεια αυτή αντικαθίσταται μερικώς από τα κατώτερα στρώματα του εδάφους.


Γιώργος Κατσαντώνης
Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

πηγη:https://giorgoskatsadonis.blogspot.com

Αρθρα σχετικά με το έδαφος :

ΦΥΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ


Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν προέρθει από τη μακροχρόνια λειτουργία των νεκροταφείων εντός των πολεοδομικών ιστώνΦΥΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου