Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

Ανάπτυξη εργαλείων αποτελεσματικής διαχείρισης άρδευσης για αγροτικές καλλιέργειες και αστικά τοπία, το έργο IRMA

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα IRMA (Ανάπτυξη εργαλείων αποτελεσματικής διαχείρισης άρδευσης για αγροτικές καλλιέργειες και αστικά τοπία) που χρηματοδοτήθηκε από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013». Σύμφωνα με όσα κάνει γνωστά στον ΑγροΤύπο, ο γεωπόνος του ΤΕΙ Ηπείρου, κ. Ιωάννης Τσιρογιάννης, μέσω του προγράμματος συγκεντρώθηκαν πολύ χρήσιμα στοιχεία για τον προγραμματισμό του νερού στις καλλιέργειες και το αστικό πράσινο.

 Διαβάστε το άρθρο του κ. Τσιρογάννη στον ΑγροΤύπο:
Στην Ελλάδα, το 70-80% των υδατικών πόρων χρησιμοποιείται για άρδευση. Στο πλαίσιο της ποιοτικής και ποσοτικής προστασίας των υδάτων, το Ελληνικό κράτος έχει υιοθετήσει την οδηγία 60/2000 ΕΕ για την εφαρμογή της οποίας υπεύθυνη είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) σε συνεργασία με τοπικές δημόσιες υπηρεσίες.  Όσο αφορά την αρδευτική πρακτική, σήμερα η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό αριθμό αρδευτικών δικτύων, ωστόσο, πολλά από αυτά είναι ξεπερασμένα τεχνολογικά ενώ παραμένουν ακόμη πολλές εκτάσεις χωρίς αρδευτική υποδομή, για τις οποίες έχουν γίνει μελέτες ή προχωρεί η κατασκευή έργων, αλλά με σχετικά αργούς ρυθμούς. Για τα έργα εγγείων βελτιώσεων λειτουργεί ειδική Διεύθυνση στο ΥΠΑΑΤ ενώ την αρμοδιότητα για τη διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση των δικτύων έχουν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις λειτουργούν αναποτελεσματικά, έχοντας να αντιμετωπίσουν μεγάλες δυσκολίες και οικονομικά προβλήματα. Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα σχετίζεται με τις γεωτρήσεις, από τις οποίες οι ιδιωτικές παραμένουν ακόμη σε μεγάλο βαθμό αχαρτογράφητες και παράνομες. Όσο αφορά την εφαρμογή του νερού στον αγρό, παρόλο που τα σύγχρονα συστήματα άρδευσης όπως η μικρο-άρδευση (σταλάκτες, σταλακτηφόροι, ταινίες, μικροεκτοξευτήρες κλπ.) κερδίζουν συνεχώς έδαφος υπάρχει ακόμη τεράστιο περιθώριο βελτίωσης. Τέλος αντικείμενα που ήδη απασχολούν τους εμπλεκόμενους αφορούν την εκπαίδευση των χρηστών, την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικά με την πιθανή κλιματική αλλαγή, τη χρήση εναλλακτικών πηγών νερού (π.χ. επεξεργασμένου) για άρδευση και την πιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που σχετίζεται με την άρδευση και τη στράγγιση.

Δεκάδες πρωτοβουλίες, δράσεις και αναπτυξιακά – ερευνητικά έργα έχουν χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους τις τελευταίες δεκαετίες με σκοπό τη συμβολή στη λύση των προβλημάτων που σχετίζονται με την άρδευση και τη στράγγιση. Το έργο IRMA (Ανάπτυξη εργαλείων αποτελεσματικής διαχείρισης άρδευσης για αγροτικές καλλιέργειες και αστικά τοπία) χρηματοδοτήθηκε από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013» (75% Ευρωπαϊκοί πόροι και 25% Εθνικοί πόροι Ελλάδας και Ιταλίας,www.greece-italy.eu). Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013 και ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο του 2015. Κεντρική ιδέα του IRMA ήταν ότι με την διαθέσιμη υποδομή, η αποτελεσματικότητα όσο αφορά τη χρήση νερού για άρδευση μπορεί να αυξηθεί σημαντικά εάν βελτιώνονταν το επίπεδο σχεδιασμού, εγκατάστασης, συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων άρδευσης στο επίπεδο του τελικού χρήστη. Το όφελος αυτό αναμένεται να παραμείνει, ανεξάρτητα από την πρόοδο των μεγάλων εγγειοβελτιωτικών έργων.

Επικεφαλής του εταιρικού σχήματος, το οποίο αποτελούνταν από 6 εταίρους από την Ελλάδα και την Ιταλία ήταν το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου (www.teiep.gr) με πυρήνα το Εργαστήριο Γεωργικής & Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων (http://hc.ioa.teiep.gr).

Το σύνολο των παραδοτέων του έργου είναι διαθέσιμα στον σχετικό διαδικτυακό τόπο (www.irrigation-management.eu). Στο διαδικτυακό τόπο, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει μια σειρά από οδηγούς και τεχνικές αναφορές που παρήχθησαν στο πλαίσιο του έργου και αφορούν φυτά με χαμηλές απαιτήσεις σε νερό, καταγραφή αρδευτικής πρακτικής στην περιοχή εφαρμογής, διαδικασίες επιθεώρησης συστημάτων άρδευσης, εργαλεία πρόσβασης σε μετεωρολογική πληροφορία που σχετίζεται με την διαχείριση της άρδευσης αλλά και εργαλεία παραγωγής συμβουλών άρδευσης, συστάσεις σχετικά με χρήση αισθητήρων για τον έλεγχο συστημάτων άρδευσης, συστάσεις σχετικά με χρήση εναλλακτικών πηγών νερού για άρδευση, αποθετήριο πληροφορίας σχετικά με το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη διαχείριση συστημάτων άρδευσης κλπ.

Ένα βασικό εργαλείο που εισήχθη και αξιολογήθηκε στις περιοχές εφαρμογής του έργου είναι η αρδευτική επιθεώρηση. Αναπτύχθηκαν οδηγοί, βοηθητικά ηλεκτρονικά φύλλα υπολογισμών και πρακτικές οδηγίες σχετικά με τον απαραίτητο εξοπλισμό τα οποία δοκιμάστηκαν σε 100 συστήματα στην Ελλάδα και σχεδόν άλλα τόσα στην Ιταλία. Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Άρδευσης (European Irrigation Association, http://irrigationeurope.eu/) έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη διάδοση της διαδικασίας αυτής στους επαγγελματίες της άρδευσης.
Ιδιαίτερα σημαντικό και με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης κρίνεται και το σύστημα αρδευτικής πληροφορίας και αρδευτικών συμβουλών που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου για την πεδιάδα της Άρτας (http://arta.irrigation-management.eu/) σε συνεργασία με την Ερευνητική Ομάδα ΙΤΙΑ του ΕΜΠ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο της Αθήνας. Το σύστημα απευθύνεται κυρίως σε γεωπόνους αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από αγρότες ή διαχειριστές έργων πράσινου. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης της υπηρεσίας αυτής είναι πολύ ελπιδοφόρα, το σύστημα είναι απολύτως λειτουργικό και αναμένεται η περαιτέρω ανάπτυξή του.

Το έργο αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική και άμεση βελτίωση της αποτελεσματικότητας χρήσης νερού και ενέργειας για άρδευση ενώ τα παραδοτέα, λόγω του χαρακτήρα τους μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα και σε άλλες περιοχές.
 πηγη:agrotypos.grEfficient Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes (IRMA)

IRMA_LogoTotal budget: 1.398.874,50€
Duration: 2,5 years; Launched: 1/4/2013; Completion date: 30/9/2015
Financing:
European Territorial Cooperation Programmes (ETCP) GREECE-ITALY 2007-2013
www.greece-italy.eu
75% EU (ERDF) and 25% national funds of Greece and Italy
IRMA Subsidy Contract No: I3.11.06

Brief Description

FAO-AQUASTAT states that in Greece and Italy about 70% and 40% of the available water 
IRMAstructure72dpi
resources are used for irrigation purposes respectively. According to directive 2000/60/EC, action is needed to protect water in qualitative and quantitative terms. Among the several actions that can contribute to the protection of water is the optimization of irrigation management. The advantage of this approach can be found in its efficiency regarding the outcome/cost relationship. The general objective of IRMA is to establish a network of knowledge and expertise exchange which will lead to the development of practical irrigation management tools for demand-driven capitalization of scientific knowledge and good practices.
IRMA will be carried out by SME’s support organisations, regional authorities, universities and research institutes. The partnership is consisted by: Greece: Technological Educational Institution of Epirus-RC (TEIEP, LP), Decentralised Administration of Epirus–Western Macedonia (ROEDM, PP6) and Development Enterprise of Achaia- Region of Western Greece (NEA, PP2); Italy: Region of Puglia (ROP, PP5), Instituto Nazionale di Economia Agraria / Bari Branch (INEA, PP3) and Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari / Bari Branch (ISPA, PP4).
In order to achieve the project’s objectives the following activities will be carried out: a) Development of networking -expertise transfer mechanisms; b) Survey regarding the local irrigation practice (legislation, administration, delivery and distribution systems, applied techniques etc); c) Development, application and evaluation of tools which will lead to direct shift of efficiency of agricultural and landscape irrigation (auditing procedures, web information system, creation of knowledge and practical guidance regarding irrigation scheduling, counseling for draught tolerant cultivations, sensors for irrigation management and alternative sources of water) and d) Actions for public consciousness building and professional training-certification regarding strategies and methods for efficient irrigation management.
The project outputs include irrigation survey, application manuals, development of a web tool based on meteorological data, satellite images and GIS mapping for irrigation management counseling, research results and creation of a networking and training platform. These will lead to direct water, energy and thus money savings.
The outputs because of their character have the potential to be directly implemented in broader areas of both countries. The project is expected to benefit productive agricultural SMEs, agricultural counseling SMEs  and local communities by contributing in considerable water and energy savings from improved irrigation efficiency and development of strong cross-border links between agricultural stakeholders, public administration authorities and academic-research institutions in the field of irrigation management. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου